Facebook Takip edebilirsiniz

13 Ekim 2014 Pazartesi

Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Konut Teslimlerinin Net Alan Hesabı ve Kdv İadesi -2-

 

Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Konut Teslimlerinin Net Alan Hesabı ve Kdv İadesi -2-
Büyük şehir belediyesi dışındaki alanlarda  Net alanı 150 m2'ye kadar olan konut teslimleri % 1, Net alanı 150 m2'nin üzerindeki konut teslimleri ile işyeri ve diğer gayrimenkul teslimleri ise % 18 oranında KDV'ye tabi olacak olup, 
  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde, (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanununa göre tespit edilen arsa birim m2 değeri,
1-Beş yüz bin Türk Lirası altındaki konut teslimlerinde %1,
1- Beş yüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde oran % 8,
2-Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde oran %18 olarak uygulanacaktır.
 
  KDV kanunu' nun ilgili maddelerine göre net alanın' konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan olarak tanımlanan faydalı alanı ifade ettiği, plan ve proje gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümleri de kapsayan inşaatlarda istisnanın sadece konut olarak kullanılacak bölümlere uygulanacak olup,balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu gibi yerlerin istisna karşısındaki durumu konusunda tereddüt ile karşılaşılmakta olup, bu konuda aşağıdaki şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.
Faydalı alan; Duvarlar arasında kalan temiz alandır. Faydalı alan genel olarak duvar yüzlerinde 2,5 m2 sıva bulunduğu kabul edilerek, proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının her birinden 5' er cm. düşülerek hesaplanır.Konutlarda kapı ve pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar ve hava bacaları; karkas binalardaki kolonların duvarlardan taşan dişleri; bir konuttaki balkonların veya arsa zemininden 0,75 m.'den yüksek terasların toplamının 2 m2'si çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katların koşu hududuna kadar uzaması ile meydana gelen teraslar; çok katlı binalarda genel giriş,merdiven, sahanlıklar ve asansörler; iki katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altında 1,75 m. yüksekliğinden az olan yerler; bodrumlarda konut basına bir adet, konutun bulunduğu bina dışında konut basına 4 m2'den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo; kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı ve kalorifer dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo, çamaşırlık; bina içindeki garajlar ile bina dışında konut basına 18 m2'den büyük olmamak üzere yapılan garajlar, faydalı alan dışındadır.Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m2'yi, garajların 18 m2'yi asan kısmı, ait oldukları konutun faydalı alanına dahil edilirler.
 Net Alanı 150 M2'ye Kadar Konut Teslimlerinde KDV İadesi
 KDV Kanunu'nun 29/2. maddesine göre, Kanun'un 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca indirimli oranda (% 1 ve 8) KDV'ye tabi tutulması öngörülen net alanı 150 m2'ye kadar olan konut teslimleri nedeniyle yüklenilip indirim konusu yapılamayan KDV, 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nde yapılan açıklamalara göre nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir. KDV iade uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler ise, indirilemeyen vergilerin iadesini isteyecektir. Madde kapsamında iade uygulamasının iki şekilde yapılması mümkündür. Birinci olarak iade uygulaması işlemlerin yapıldığı yıl içinde mükellefin borçlarına mahsuben yapılabilecektir. İkincisi yıl içinde mahsuben iade uygulaması hakkından yararlanmak istemeyen mükellefler, ertesi yıl nakden iade alabileceklerdir.
Önder ÖZSOY

SMMM

http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=8486
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi