Facebook Takip edebilirsiniz

15 Ekim 2014 Çarşamba

Mali Müşavirler Meslekten Men Edilebilecek!

Mali Müşavirler Meslekten Men Edilebilecek!
6455 sayılı"Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun'un yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 1. maddesi ile Vergi Usul Kanunu'na 153/A maddesi eklenmiştir. Buna göre; 
3568 Sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından, sahte belge düzenleme nedeniyle mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporuyla tespit edilenler ve bu durumu kesinleşenler hakkında 3 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.

Sahte belge düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca yapılan inceleme neticesinde düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenler de yukarıda belirtilen tutarda teminat vermek zorundadırlar.

Teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren 3 yıl içinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç VUK'un 359. maddesinde sayılan fiillerden herhangi birinin işlenmediğinin tespit edilmesi halinde alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilir.

Teminat alınan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının tutar, alınan teminat tutarının % 10'unu aşması halinde, teminat paraya çevrilerek mükellefin borçlarına mahsup edilir.
Semih MUTLU MuhasebeNet
Genel Yayın Yönetmeni
kaynak : http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=8492 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi