Facebook Takip edebilirsiniz

1 Ekim 2014 Çarşamba

ÖİV iadesi nasıl yapılacak?

 ÖİV iadesi nasıl yapılacak?
Geçtiğimiz günlerde basından takip ettiniz. Ön ödemeli hat kullanan kişilerin vaktiyle %25 özel iletişim vergisi (ÖİV) ödeyerek hatlarına yükledikleri tutarları internet erişimi için kullanmış olmaları halinde fazla ödenen vergi için iade alma imkanları doğdu.
Konu ne?
GSM operatörleri tarafından verilen her nevi mobil haberleşme hizmetleri % 25 oranında ÖİV' ye tabi bulunmaktadır. Bu mükelleflerin 1/3/2009 tarihinden itibaren verdiği internet erişim hizmetlerinde ise bu hizmetlerin ayrıştırılabilmesi şartıyla % 5 oranında ÖİV uygulanmaktadır.
Faturalı hatlarda sorun yoktu; faturalarda her hizmet grubu ayrıca gösterilerek, her bir kısım üzerinden ait oldukları oranda ÖİV hesaplanıyordu.
Ön ödemeli hat abonelerinde ise bu imkan sadece münhasıran internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir hatlarda mümkündü. Konuşma, kısa mesaj vb. diğer hizmetler için kullanılmaya imkan verilen hallerde  % 5 ÖİV hesaplanmıyordu.
Ne değişti?
Bu yılın Mart ayında, ön ödemeli cep telefonu hattı kullanıcılarının hatlarına yaptıkları yüklemeleri farklı Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranlarına tabi hizmetlerde kullanmaları halinde, her hizmetin tabi olduğu oran üzerinden vergilendirileceği düzenlendi.
%5 ÖİV uygulaması için münhasıran internet erişimi amacıyla kullanılabilir olma şartı kalktı.
Ancak ön ödemeli hat kullanıcıların hatlarına yükledikleri tutarları hangi hizmet için kullanacakları baştan belli olmadığı için yüklenen tutarlar için %25 oranında ÖİV hesaplanmaktadır.
Yapılan düzenleme ile eğer yüklenen TL tutarlar internet erişimi için de kullanılırsa, başlangıçta fazla ödenen verginin aboneye iadesi imkanı getirilmiş, fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla GSM operatörüne iade ettirmeye de Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
İadenin nasıl yapılacağı belli olmaya başladı, bu konuda hazırlanan taslak tebliğ Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı, yürürlüğe girmesi de yakındır.
Yeni uygulama
Aboneye sunulan ön ödemeli hatların;
  • İnternet erişim hizmeti ve diğer haberleşme hizmetleri için birlikte kullanılabilmesi halinde yükleme anında % 25,
  • Münhasıran internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir olması, başka bir ifadeyle konuşma, kısa mesaj vb. diğer hizmetler için kullanılmaya imkân vermemesi halinde ise % 5,
oranında ÖİV hesaplanacaktır.
Abonelerin ön ödemeli hatlarını haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmeti için de kullanmaları halinde; bu kullanım miktarına isabet eden bedel üzerinden fazla veya yersiz olarak tahsil edilmiş olan ÖİV tutarı üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplanacak, internet erişim hizmeti dolayısıyla fazla veya yersiz ödenmiş olan vergi, hesaplama yapılan dönemi takip eden ayın sonuna kadar abonelere bildirerek, abonenin tercih ettiği usule göre iade edilecek.
Söz konusu Kanuni düzenleme 1/3/2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, ilk hesaplama işleminin Mart-Eylül 2014 dönemini kapsaması uygun bulunmuş olup, sonraki dönemlere ilişkin hesaplamalar Ekim-Aralık döneminden başlayarak üçer aylık dönemlerle devam edecek.
Kimler iade alacak?
Ön ödemeli hat (kontörlü hat) kullanan abonelerden, hatlarına yükledikleri TL tutarları kısmen veya tamamen 1 Mart 2014 tarihinden sonra internet erişimi için kullananlar vergi iadesi alacak.
Faturalı hat kullananlar kapsamda mı?
Hayır. Faturalarda her iki hizmet grubunun ayrıca gösterilerek, her bir kısım üzerinden ait oldukları oranda ÖİV hesaplanabiliyor. İnternet erişimi için zaten %5 ÖİV ödedikleri için vergi iadesi hakları bulunmuyor.
Hem faturalı hattım hem kontörlü hattım var, ne olacak?
Sadece ön ödemeli hattınıza yüklediğiniz tutarlardan internet erişimi için harcadığınız kısma isabet eden fazla vergi iadeye konu edilecek.
Önceki yıllara ilişkin iade olacak mı?
Hayır. Düzenleme sadece 1 Mart 2014 tarihinden sonra yapılan internet kullanımlarını kapsıyor.
İade bir defaya mı mahsus?
Hayır. Ön ödemeli hat abonelerinin bundan sonraki dönemlerde de internet erişimi hizmeti satın almaları halinde, başlangıçta fazla ödenen vergiler aboneye dönem dönem iade edilecek.
Evde ADSL internet bağlantım var, iade olacak mı?
Hayır, iade sadece mobil internet hizmeti satın alan abonelere ilişkindir. Mobil internet haricindeki internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde zaten % 5 oranında ÖİV uygulanmaktadır.
Nereye başvurmak gerekiyor?
Abonenin başvurusu gerekmiyor. GSM operatörleri aboneye iade yapacak. İade ettiği tutarları idareden alacak.
İadeler nakit mi?
Aboneler, söz konusu verginin nakden iadesini talep edebileceği gibi hatlarına yükleme yapılması suretiyle iade edilmesini de tercih edebilirler.
Abone tercih ettiği yöntemi daha sonra değiştirebilecek.
Operatör değiştirenler
Abone Mart 2014'den sonra kullandığı operatörü değiştirmişse, eski hattına ilişkin iade işlemi nakit olarak yapılacak.
Faturalı hatta geçenler
Abone Mart 2014'den sonra ön ödemeli hattını kapattırıp faturalı hatta geçiş yapmış ise, eski hattına ilişkin iade işlemi nakit olarak yapılacak.
Yüklemede vergi var mı?
Evet. Abonenin iadeyi nakit olarak almak yerine hatlarına yükleme yapılmasını tercih etmeleri halinde, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemeler için normal satışlarda olduğu gibi %25 ÖİV hesaplanacak. Yüklenilen tutarlar da internet kullanımında harcanırsa yeniden iade vergi hakkı doğacak.
Operatöre iade
GSM operatörleri iade işlemini yaptıktan sonra, mobil internet hizmetinden yararlanan ön ödemeli abone sayıları, kendisine iade yapılan abone sayıları, bu aboneler tarafından kullanılan data miktarı, bu aboneler tarafından kullanılan tarife paketlerine ilişkin detaylı bilgiler ve iade tutarının hesabını gösteren bir tablo ile idareye başvuracaklar.
İade talepleri, teminat karşılığında veya vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilecek. Teminat gösterilmesi halinde teminatın çözümü de yine vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecek.
Değerlendirme
Ön ödemeli hattına ayda 50 TL yükleyen ve bu tutarın yarısını internet için kullanan bir abonenin üç ayda bir alabileceği iade miktarı yaklaşık 10 TL olmaktadır. Mobil internet kullanan milyonlarca abone olduğunu düşünürsek, özellikle nakit iadenin talep edildiği durumlarda, bu derece düşük tutarları iadesinin organize edilmesi GSM operatörlerine ciddi bir iş yükü getirecektir. İlave iş yükünün doğuracağı maliyet, toplam faydayı azaltacaktır.
Nasıl ki, vergi toplarken katlanılan "vergi maliyeti" yeni vergi düzenlemeleri yapılırken göz önünde bulunduruluyorsa, vergi iadesi yöntemini belirlerken de vergi iade sürecinin toplam maliyetini azaltmaya önem verilmelidir.
Abone başına iadenin sembolik rakamlarda olacağı da göz önünde bulundurularak, vergi iadesinin nakit iade yerine abonenin hattına yükleme yapılarak gerçekleştirilmesi daha yerinde olacaktır.
Ayrıca operatörlere yapılacak iadenin vergi inceleme raporu yerine YMM raporu ile gerçekleştirilmesine imkan sağlanmalıdır. Bu sayede, iade sürecinin gereksiz uzaması önlenecek, hem idarenin inceleme elamanlarını daha efektif incelemelere sevk etmesi sağlanacak hem de operatörlerin inceleme süreci boyunca peşin olarak yaptıkları iadelerin ilave finansman maliyetine katlanması önlenecektir. İdarenin inceleme hakkını her zaman için kullanabileceği tabiidir.
Onur Elele
http://www.vergidegundem.com/tr_TR/blog?blogid=2281601
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi