Facebook Takip edebilirsiniz

17 Ekim 2014 Cuma

Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulaması zorunlu olan şirketlerin kapsamı daraltıldı.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulaması zorunlu olan şirketlerin kapsamı daraltıldı.
26 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete' de, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 75935942-050.01.04-[01/26] sayılı Kurul kararı ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulamasının kapsamı daraltılmıştır. Buna göre;
1- Münferit ve konsolide finansal tablo hazırlamada TMS uygulamak zorunda olanlar
Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,
 • Yatırım kuruluşları,
 • Kolektif yatırım kuruluşları,
 • Portföy yönetim şirketleri,
 • İpotek finansmanı kuruluşları,
 • Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,
 • Varlık kiralama şirketleri,
 • Merkezî takas kuruluşları,
 • Merkezî saklama kuruluşları,
 • Veri depolama kuruluşları ile
Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler,
aktif toplamı on beş milyon ve üstü Türk Lirası, yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası ve çalışan sayısı elli ve üstü olmak koşuluyla (bu şartlardan en az ikisi sağlanmalıdır) 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacaklardır.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;
 • Bankalar,
 • Finansal kiralama şirketleri,
 • Faktoring şirketleri,
 • Finansman şirketleri,
 • Varlık yönetim şirketleri,
 • Derecelendirme kuruluşları,
 • Finansal holding şirketleri,
 • Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanun'da tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,
 • Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları,
 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile
 • Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen;
  • Yetkili müesseseler,
  • Kıymetli madenler aracı kurumları,
  • Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler de
1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.
2Münferit ve konsolide finansal tablo hazırlamada ihtiyari olarak TMS uygulayabilecek olanlar
Yukarıda belirtilen şirketler dışındaki kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceği, buna ilişkin bir zorunluluk bulunmadığı Kurul Kararı'nda belirtilmektedir.
3- Yürürlükteki mevzuatı uygulamaya devam edecek olanlar
Karar'da belirtilen şirketler dışında yer alan kurum, kuruluş ve işletmeler Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulamaya devam edeceklerdir. Yürürlükteki mevzuat ifadesi kullanılmış olmakla birlikte açık bir kanuna veya düzenlemeye atıf yapılmamıştır. Uygulamada bu ifade "Tekdüzen Hesap Planı" ve "Muhasebe Genel Tebliğleri" olarak anlaşılmaktadır.
Buna bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi şirketlerden finansal tabloların hazırlanmasında sadece yukarıda sayılanlar Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacaklar, diğer kurumlar için örneğin iki yıl üst üste aktif toplamı 75 milyon TL ve üstü, net satışları 150 milyon TL ve üstü veya çalışan sayısı 250 ve üstü (en az ikisi) olanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca münferit veya konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü kaldırılmış, ihtiyari hale getirilmiştir.
Bu düzenlemeler çerçevesinde Karar'da belirtilen şirketlerin mali tabloları yeniden çıkarılacak olup, özkaynakları, olağanüstü yedekleri ve geçmiş yıl karları değişecektir. Bu değişikliklere bağlı olarak şirketler teknik iflasa girme ve zararları mahsup etmeden kar dağıtamama gibi konularla karşı karşıya kalabilecektir.
E&Y
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi