Facebook Takip edebilirsiniz

13 Kasım 2014 Perşembe

Sgk’dan Yapılan Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Geri AlınmasıSgk'dan Yapılan Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Geri Alınması
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 96. Maddesine göre ;Sosyal Güvenlik  Kurumunca; işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki her türlü ödemelerden;
 
a) İşverenlerin,sigortalıların ve hak sahiplerinin kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla 10 yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden,
b) Sosyal Güvenlik  Kurumunca ; Kurum çalışanlarının kasıtlı veya kusurlu davranışı, ihmali, dikkatsizliği ve bilgisizliği gibi sebeplerden kaynaklanan yersiz ödemeler Kurumun hatalı işlemlerini oluşturur .Bu  hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla  5 yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 24 ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, 24 aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan, itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır.
ALACAKLARDAN MAHSUP EDİLMESİ.
İşverenlerin,sigortalıların ve hak sahiplerinin kurumdan olan alacaklarının,kurumca yapılan yersiz ödemelere mahsubu, en eski borçtan başlanarak borç aslına yapılır, kanunî faiz kalan borca uygulanır. Bu hüküm ilgili hak sahiplerinin muvafakat etmeleri ( kabul etmeleri ) kaydıyla, aynı dosyadan diğer bir hak sahibine yapılan yersiz ödemelere mahsubunda da uygulanır.
MAAŞTAN KESİLMESİ.
Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin başlayacağı ödeme dönemi başı itibarıyla kanunî faizi ile birlikte hesaplanan borç tutarı, gelir ve aylıktan % 25 oranında kesilmek suretiyle uygulanır.
Yersiz ödemelerin tespiti ile geri alınmasına ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar,Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12463&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yersiz
 
Cengiz TÜRK
SMMM, SPK Bağımsız Denetçi 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi