Facebook Takip edebilirsiniz

18 Kasım 2014 Salı

Şirket Ortağı veya Yönetim Kurulu Üyesi Ortaklar İçin Verilmesi Gereken Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı İşten Çıkış Bildirgelerinin 11.12.2014 Tarihine Kadar SGK’ya Verilmesi Halinde İdari Para Cezası Uygulanmayacaktır

Şirket Ortağı veya Yönetim Kurulu Üyesi Ortaklar İçin Verilmesi Gereken Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı İşten Çıkış Bildirgelerinin 11.12.2014 Tarihine Kadar SGK'ya Verilmesi Halinde İdari Para Cezası Uygulanmayacaktır
 
Şirket Ortağı veya Yönetim Kurulu Üyesi Ortaklar İçin Verilmesi Gereken Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı İşten Çıkış Bildirgelerinin 11.12.2014 Tarihine Kadar SGK'ya Verilmesi Halinde İdari Para Cezası Uygulanmayacaktır
Bilindiği üzere, "6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 11/09/2014 tarihli, 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6552 sayılı Kanun ile İş Kanunu, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmış ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanmıştır.
Bu çerçevede, 6552 sayılı Torba Kanunun 61 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 57 – 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile 11 inci maddenin üçüncü ve altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirilmiş olanlar, kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılır ve idari para cezası uygulanmaz. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.
5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında bu Kanun gereğince verilmesi gereken bildirge ve belgeler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde verilmesi hâlinde kanuni süresinde verilmiş sayılır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir."
Sosyal güvenlik mevzuatına göre, limited şirketlerin ortakları ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları zorunlu olarak 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmaktadır.
-Bu çerçevede, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlamakta ve bu tarih şirket yetkililerince,
-Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlamakta ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince,
15 gün içinde kâğıt ortamında düzenlenecek Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile SGK' ya bildirilmesi gerekmektedir.
Yine, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona ermekte ve bu tarih şirket yetkililerince ve sigortalılarca,
-Limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona ermekte ve bu tarih sigortalılar ve şirket yetkililerince,
10 gün içinde kağıt ortamında düzenlenecek Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile SGK' ya bildirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen işe giriş ve çıkış bildirimlerinin yapılmaması veya geç yapılması halinde ise 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
6552 sayılı Torba Kanunla 5510 Sayılı Kanuna eklenen geçici 57 nci madde uyarınca, şirket tüzel kişilikleri tarafından 01/10/2008 tarihinden sonraki sürede ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gerektiği halde verilmemiş olan sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.
Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir.
İdari para cezaları tahsil edilmiş ise iade veya mahsup edilmeyecektir.
Buna göre, 6562 sayılı Torba Kanunla getirilmiş olan idari para cezası affından yararlanabilmek için şirket tüzel kişiliklerinde 01/10/2008 tarihinden sonraki ortaklık ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklık değişikliklerinin kontrol edilerek, yapılmamış olan işe giriş ve işten ayrılış ile ilgili bildirim yükümlülüklerinin en geç 11/12/2014 tarihine kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.
pwc
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi