Facebook Takip edebilirsiniz

18 Kasım 2014 Salı

ŞİRKET ORTAKLARINA UYGULANAN CEZALAR TERKİN EDİLİYOR

 ŞİRKET ORTAKLARINA UYGULANAN CEZALAR TERKİN EDİLİYOR
Sosyal güvenlik uygulamalarında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini düzenleme yükümlülüklerinin bazıları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, bazıları ise sigortalıların ortak oldukları şirketlere verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşları, birlikler ile Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü tarafından yapılacak bildirimler
 5510/4-1.b kapsamında sigortalı olanlardan,
-Gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile kollektif,  adi komandit şirketler ve donatma iştiraki ortaklarının bildirimi, vergi dairelerince;
-Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıt olanların bildirimi, esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerince,
-Limited şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının (hisse devri alan yeni ortaklar hariç) bildirimi, ticaret sicil memurluklarınca,
-Köy ve mahalle muhtarlarının bildirimi, il veya ilçe mülki amirliklerince,
-Jokey ve antrenörlerin bildirimi, Türkiye Jokey Kulübünce,
-Tarımsal faaliyette bulunanların bildirimi ise kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birliklerce,
yerine getirilmektedir.
 
İlgili şirketlerce yapılacak bildirimler
5510/4-1.b kapsamında sigortalı olanlardan,
-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarına ilişkin işe giriş bildirgelerinin, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde; işten ayrılış bildirgelerinin ise yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 10  gün içinde,
-Limited şirketlerden hisse devri alan yeni ortaklarının ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının işe giriş bildirgelerinin ortaklar kurulunun karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, işten ayrılış bildirgelerinin ise ortaklar kurulunun karar tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde
ortak oldukları şirketleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir.
Bildirgelerin süresi içinde Kuruma verilmemesi halinde ceza tutarı 2014 yılının ikinci altı aylık diliminde 1.134 lira
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 102. maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgesi ile işten ayrılış bildirgesinin Sosyal Kurumuna yasal süresi içinde verilmemesi halinde bildirgeyi düzenlemekle yükümlü olanlar aleyhine, her bir işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi başına bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
6552 sayılı Kanun ile 11/12/2014 tarihinden önceki sürelere ilişkin bildirgelerin verilme süresi uzatıldı
Torba yasa olarak da adlandırılan 6552 sayılı Kanun uyarınca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin olup yasal verilme süresi  11/12/2014 tarihinden önce sona ermiş/erecek olan,  sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin, 11/12/2014 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde sözkonusu bildirgeler yasal süresi içinde bildirilmiş sayılmıştır.
Bu bağlamda, 5510/4-1.b kapsamındaki şirket ortaklarına ilişkin sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini daha önce Kruma vermemiş olan şirketlerce bahse konu bildirgelerin 11/12/2014 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.
Daha önce uygulanan cezalar ödenmemiş ise terkin edilecek
6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 57. madde uyarınca 5510/4-1,b kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmemiş olmasından dolayı uygulanan  idari para cezalarının, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilmesi gerekmektedir.
Buna karşın yine anılan geçici 57. madde uyarınca bahse konu fiiller dolayısıyla uygulanmış olan idari para cezalarının ödenmiş olması halinde,  ilgililere iadesi veya  Kuruma olan borçlarına mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Eyüp Sabri DEMİRCİ
http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_sirket-ortaklarina-uygulanan-cezalar-terkin-ediliyor-2806.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi