Facebook Takip edebilirsiniz

12 Kasım 2014 Çarşamba

Yazılı Olmayan Sözleşmeler Damga Vergisine Tabi midir?

 Yazılı Olmayan Sözleşmeler Damga Vergisine Tabi midir?
Damga vergisi, uygulaması basit olması gereken bir kâğıt vergisidir. Kâğıt varsa ve imza edildiyse vergi doğar. Kâğıt yoksa veya imzalanmamışsa vergi de doğmaz. Elektronik belge de damga vergisinin doğması için yeterlidir.
 

Damga Vergisini Doğuran Durum
 

Damga Vergisi Kanunu'nda kâğıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

Damga vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması yöntemlerinden biriyle ödenir. Kanun'da gösterilen haller dışında damga vergisi makbuz karşılığında ödenir.
 

Kâğıdın Mahiyeti
 

Vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de damga vergisine tabidir. Bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur.
 

İmzalanmak suretiyle tekemmül eden bir kâğıdın daha sonra hükmünden yararlanılmaması o kâğıdın bir hususu ispat veya belli edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmayacağı gibi bu kâğıdın Kanunen tabi olduğu damga vergisinin tahsiline de engel teşkil etmeyecektir. Bunun yanında; kâğıt düzenlendikten sonra işlemin feshedilmesi, kâğıdın hükümlerinin uygulanmaması veya kâğıdın terk edilmesi verginin ödenmesine mani değildir.

Damga vergisi kural olarak imza edilen kâğıtlar üzerinden alınır. Bu kâğıtlar daha sonra yırtılsa, kaybolsa veya hükümsüz kalsa bile vergi iade edilmez.
 

Yazılmayan, İmzalanmayan Sözleşmeler Damga Vergisine Tabi midir? 
 

Hal böyleyken taraflar arasında şekil şartı olarak yazılı kurala tabi olmayan ve söz ile yapılan anlaşmalara istinaden bir sözleşme düzenlenmemesi durumunda damga vergisi doğmaması gerekir. Özellikle Maliye Bakanlığı vergi iadesi süreçlerinde sözleşme olmadığı durumlarda da sözleşmenin ibraz edilmesi ve dolayısıyla damga vergisinin ödenmesini istemektedir.
 

6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu'nun 12'nci maddesine göre sözleşmelerin geçerliliği, Kanun'da aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. Kanun'da sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz. Keza yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunludur.
 

Örneğin; taşınmaz önalım sözleşmesi, alacağın devri sözleşmeleri, taksitli satış sözleşmesi yazılı olarak yapılmak durumundadır. Kanunlarda geçerlik ve şekil şartı olarak yazılılık kuralı olmayan tüm sözleşmeler yazısız olarak kurulabilir. Yazılmayan ve imzalanmayan bu tür sözleşmeler hukuken geçerlidir ve kâğıda dökülüp taraflarca imza edilmedikçe damga vergisi aranmaması gerekir.
Şaban Küçük
http://www.kpmgvergi.com/Blog/Pages/FullBlog.aspx?article=349

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi