Facebook Takip edebilirsiniz

11 Aralık 2014 Perşembe

Daha Önce Gelir Testi Yaptıranlar ve GSS Prim Borcu Olanlar

 Daha Önce Gelir Testi Yaptıranlar ve GSS Prim Borcu Olanlar


Genel sağlık sigortası prim borcu için en geç 30.4.2015 tarihine kadar SGK' ya başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Bugüne Kadar Hiç Gelir Testi Yaptırmayanların GSS Primi Borçları
Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, yeniden yapılandırma için 31.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmaları halinde belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.
Daha Önce Gelir Testi Yaptıranlar ve GSS Prim Borcu Olanlar
Daha önce Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde prim borcu olanlar tescil başlangıç tarihinden gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar, aile içerisindeki kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek GSS primleri bu seviye esas alınarak tahakkuk ettirilecektir. Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre; 45.36, 136,08, 272,16 TL. gelir seviyesi üzerinden GSS prim tahakkuku yapılacaktır.
Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçlular, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi ayrıca yapılandırılan tarihten sonra ödeme vadesi geçmiş cari dönemden 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır.
Ancak, taksit ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık hizmetlerinden de yararlanamayacaklardır.
Genel sağlık sigortası prim alacakları için başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgâhının bağlı bulunduğu SGK' ya başvurulması gerekmektedir.
Ödemeler
Genel sağlık sigortasından kaynaklanan alacak aslının tamamının en geç 01.06.2015 tarihine kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacaktır.
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri durumunda, ikiden fazla taksit ödemesinin ihlal edilmemiş olması kaydıyla, peşin ödeme yerine, 30.09.2015 tarihine kadar müracaat ederek talep edecekleri taksit sayısına göre altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksite çevirebileceklerdir.
Taksitlendirme
Borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak on sekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.
Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilememesi veya Eksik Getirilmesi
Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların aylık taksitlerini süresi geçtikten sonra ödeyecek olmaları halinde, bu taksitleri ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden aydan ödemenin yapılacağı tarihe kadar gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödeyeceklerdir.
Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçluların peşin ödeme yolunu tercih etmiş olmaları halinde, yeniden yapılandırılmış borçların tamamını en geç 01.06.2015 tarihine kadar ödememeleri ve bir takvim yılı içinde iki taksit ihlali meydana gelmeden peşin ödeme taleplerini taksitle ödemeye çevirmemeleri halinde yeniden yapılandırma hakkını kaybedeceklerdir.
Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden yeniden yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır
Başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir.
Genel sağlık sigortalılarının çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır. Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini ödemeye devam edebileceklerdir.
Taksit tutarının % 10'u aşılmamak şartıyla 5 Liraya kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır
Kapsama giren borçları yeniden yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırmadan yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar ise cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.
Mehmet Fatih GELERİ
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
fatihgeleri@ikplatform.com
http://www.ikplatform.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi