Facebook Takip edebilirsiniz

15 Aralık 2014 Pazartesi

Yeni Reeskont Oranı

 
Yeni Reeskont Oranı
14.12.2014 tarih ve 29205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğiyle, bu tarihte yürürlüğe girmek üzere;
- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 9,
- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 10,50
olarak yeniden belirlenmiş, belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;
- Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,
- Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin,
uygulanması gerekmektedir.
238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.
Buna göre, Merkez Bankasınca yapılan değişiklik sonrasında, borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde dikkate alınacak oran 14.12.2014 tarihinden itibaren % 9 olmuştur.
Vergi Usul Kanunu'nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme günüde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.
Aşağıda reeskont uygulamasıyla ilgili önemli yasal düzenlemeler, konuya ilişkin kısa bir özet ve daha önce uygulanan reeskont oranları tablosu yer almaktadır.
YASAL DÜZENLEME
VERGİ USUL KANUNU
Alacaklar
Madde 281- …
Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır.

Borçlar
Madde 285- …
Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Sıra No: 238
Reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı esas alınır.
Senede bağlı alacak ve borçlara ilişkin değerleme işlemlerinin, iç iskonto metoduna göre yapılması gerekir.
Reeskont hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
F = A [A x 360 / (360 + mxt)]
F: Reeskont tutarı
A: Senedin nominal değeri
m: Faiz oranı
t: Vade
DİKKAT
- Reeskont uygulaması zorunlu değildir. Ancak seçimin bütün alacak ve borç senetleri için yapılması şarttır.
- Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar.
- Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borcun senede bağlı olması gerekir. Banka, banker ve sigorta şirketleri senede bağlı olsun veya olmasın, bütün alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutarlar.
- Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borç senedinin, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili ve gerçek bir alacak veya borç ilişkisine dayanması gerekir.
- Alacak senetlerini reeskonta tabi tutanların, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.
- Reeskont, katma değer vergisi dahil alacak veya borç tutarı üzerinden hesaplanır.
- Yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, senette faiz oranının yazılı olmadığı durumda, değerleme günüde geçerli LİBOR esas alınır.
REESKONT ORANLARI
DönemResmi GazeteReeskont Oranı (%)
TarihNo
15.06.2004 – 12.01.200515.06.20042549342
13.01.2005 – 24.05.200513.01.20052569935
25.05.2005 – 19.12.200525.05.20052582530
20.12.2005 – 19.12.200620.12.20052602925
20.12.2006 – 27.12.200720.12.20062638229
28.12.2007 – 08.04.200928.12.20072674027
09.04.2009 – 11.06.200912.06.20092719520
12.06.2009 – 21.12.200912.06.20092725619
22.12.2009 – 29.12.201022.12.20092744016
30.12.2010 – 29.12.201130.12.20102780115
30.12.2011 – 18.06.201229.12.20112815717,75
19.06.2012 – 19.12.201219.06.20122832816,50
20.12.2012 – 20.06.201312.12.20122850313,75
21.06.2013 – 26.12.201321.06.20132868411
27.12.2013 – 13.12.201427.12.20132886411,75
14.12.2014 – …14.12.2014292059
İlgili Merkez Bankası Tebliğine aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.
pwc
 

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi