Facebook Takip edebilirsiniz

7 Ocak 2015 Çarşamba

2015 Yılı Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

 2015 Yılı Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları.
2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30 Aralık 2014 tarihli toplantısında belirlenmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından aynı tarihte yapılan açıklamada, asgari ücretin 2015 yılının ilk 6 aylık dönemi için brüt 1.201,50 TL, ikinci 6 aylık dönemi için ise brüt 1.273,50 TL olarak tespit edildiğini belirtmiştir.
Bilindiği üzere geçen yıldan itibaren 16 yaşından büyük ve küçük işçiler için ayrı asgari ücret belirlenmesi uygulamasına da son verilmişti.
Aşağıdaki hesaplamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in 30 Aralık 2014 tarihli açıklaması ve Bakanlığın http://www.csgb.gov.tr adresli internet sitesinde duyurulan brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak yapılmıştır.
Komisyon kararı sirkülerimizin hazırlandığı tarih itibarıyla Resmi Gazete' de yayımlanmamıştır.
  1. Asgari ücret tutarları
Komisyon kararı uyarınca 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarına aşağıda yer verilmiştir:
 Uygulandığı dönem
Günlük tutar
Aylık tutar
 01.01.2015 - 30.06.2015
40,05 TL
1.201,50 TL
 01.07.2015 - 31.12.2015
42,45 TL
1.273,50 TL
  1. Net asgari ücret hesaplanması
Aşağıdaki tabloda 2015 yılında ödenecek olan net asgari ücretin hesaplanması yer almaktadır.
 01.01.2015-30.06.2015
01.07.2015-31.12.2015
 Brüt asgari ücret
1.201,50 TL
1.273,50 TL
 Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)
168,21 TL
178,29 TL
 İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)
12,02 TL
12,74 TL
 Gelir vergisi matrahı
1.021,27 TL
1.082,47 TL
 Hesaplanan gelir vergisi (% 15)
153,19 TL
162,37 TL
 Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)
90,11 TL
90,11 TL
 Kesilecek gelir vergisi
63,08 TL
72,26 TL
 Damga vergisi (Binde 7,59)
9,12 TL
9,67 TL
 Kesintiler toplamı
252,43 TL
272,96 TL
 Net asgari ücret
949,07 TL
1.000,54 TL
III. İşverene maliyetin hesaplanması
Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti, 01.01.2015 - 30.06.2015 döneminde aylık 1.411,76 TL, 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren ise aylık 1.496,36TL olmaktadır. Bu tutarların hesaplamasına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir.
 01.01.2015-30.06.2015
01.07.2015-31.12.2015
 Brüt asgari ücret
1.201,50 TL
1.273,50 TL
 Sosyal güvenlik primi işveren payı (% 15,5)*
186,23 TL
197,39 TL
 İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2)
24,03 TL
25,47 TL
 Toplam maliyet
1.411,76 TL
1.496,36 TL
* 5510 sayılı Kanun'un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim sağlandığı için, yukarıdaki hesaplamada SGK primi işveren payı (% 20,5 – 5 Puan =) % 15,5 olarak dikkate alınmıştır.
  1. Öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25. maddesinde, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların; aday çırak ve çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında  Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenen sözleşme ile tespit edileceği hükmü yer almaktadır.
Maddenin devamında ise işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir.
V- SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*)
Brüt (*)
SSK İşçi
İşsizlik İşçi
Aylık Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Kümülatif Vergi Matrahı
Net
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Ele Geçen
SSK İşveren
İşsizlik İşveren
Toplam Maliyet
1201,50
168,21
12,02
153,19
9,12
1021,28
858,96
90,11
949,07
246,31
24,03
1471,84
1201,50
168,21
12,02
153,19
9,12
2042,55
858,96
90,11
949,07
246,31
24,03
1471,84
1201,50
168,21
12,02
153,19
9,12
3063,82
858,96
90,11
949,07
246,31
24,03
1471,84
1201,50
168,21
12,02
153,19
9,12
4085,10
858,96
90,11
949,07
246,31
24,03
1471,84
1201,50
168,21
12,02
153,20
9,12
5106,38
858,96
90,11
949,07
246,31
24,03
1471,84
1201,50
168,21
12,02
153,19
9,12
6127,66
858,97
90,11
949,08
246,31
24,03
1471,84
1273,50
178,29
12,74
162,37
9,67
7210,14
910,44
90,11
1000,55
261,07
25,47
1560,04
1273,50
178,29
12,74
162,37
9,67
8292,61
910,44
90,11
1000,55
261,07
25,47
1560,04
1273,50
178,29
12,74
162,37
9,67
9375,08
910,44
90,11
1000,55
261,07
25,47
1560,04
1273,50
178,29
12,74
162,37
9,67
10457,55
910,44
90,11
1000,55
261,07
25,47
1560,04
1273,50
178,29
12,74
162,37
9,67
11540,02
910,44
90,11
1000,55
261,07
25,47
1560,04
1273,50
178,29
12,74
193,50
9,67
12622,50
879,31
90,11
969,42
261,07
25,47
1560,04
*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.
VI- SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (**)
Brüt
SSK İşçi
İşsizlik İşçi
Aylık Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Kümülatif Vergi Matrahı
Net
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Ele Geçen
SSK İşveren
İşsizlik İşveren
Toplam Maliyet
1201,50
168,21
12,02
153,19
9,12
1021,28
858,96
90,11
949,07
186,23
24,03
1411,76
1201,50
168,21
12,02
153,19
9,12
2042,55
858,96
90,11
949,07
186,23
24,03
1411,76
1201,50
168,21
12,02
153,19
9,12
3063,82
858,96
90,11
949,07
186,23
24,03
1411,76
1201,50
168,21
12,02
153,19
9,12
4085,10
858,96
90,11
949,07
186,23
24,03
1411,76
1201,50
168,21
12,02
153,20
9,12
5106,38
858,96
90,11
949,07
186,23
24,03
1411,76
1201,50
168,21
12,02
153,19
9,12
6127,66
858,97
90,11
949,08
186,23
24,03
1411,76
1273,50
178,29
12,74
162,37
9,67
7210,14
910,44
90,11
1000,54
197,39
25,47
1496,36
1273,50
178,29
12,74
162,37
9,67
8292,61
910,44
90,11
1000,54
197,39
25,47
1496,36
1273,50
178,29
12,74
162,37
9,67
9375,08
910,44
90,11
1000,54
197,39
25,47
1496,36
1273,50
178,29
12,74
162,37
9,67
10457,55
910,44
90,11
1000,54
197,39
25,47
1496,36
1273,50
178,29
12,74
162,37
9,67
11540,02
910,44
90,11
1000,54
197,39
25,47
1496,36
1273,50
178,29
12,74
193,50
9,67
12622,50
879,31
90,11
969,42         
197,39
25,47
1496,36
** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.
2015 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;
- Mükellefin kendisi için % 50'si,
- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5
- Diğer çocuklar için % 5'idir.
Asgari geçim indirimi, yukarıdaki şekilde belirlenen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir.
Ücret geliri elde eden eşler dışındaki eşler, uygulama sırasında, çalışmayan ve geliri bulunmayan eş olarak kabul edilmektedir.
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanmalıdır. Boşananlar için ise indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmalıdır.
2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30 Aralık 2014 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından aynı tarihte yapılan açıklamada, asgari ücretin 2015 yılının ilk 6 aylık dönemi için brüt 1.201,50 TL olarak tespit edildiğini ifade edilmiştir.
Bilindiği üzere geçen yıldan itibaren 16 yaşından büyük ve küçük işçiler için ayrı asgari ücret belirlenmesi uygulamasına da son verilmişti.
Aşağıdaki hesaplamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in 30 Aralık 2014 tarihli açıklaması ve Bakanlığın http://www.csgb.gov.tr adresli internet sitesinde duyurulan brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak yapılmıştır. Komisyon kararı sirkülerimizin hazırlandığı tarih itibarıyla Resmi Gazete' de yayımlanmamıştır.
Buna göre bekâr bir ücretlinin, 2015 yılında yararlanabileceği aylık asgari geçim indirimi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
 2015 Ocak ayı brüt asgari ücretin yıllık tutarı (1.201,50 x 12)
14.418,00 TL
 Asgari geçim indirimi oranı (Çalışanın kendisi)
% 50
 Asgari geçim indirimi matrahı (14.418 x % 50)
7.209,00 TL
 Yıllık asgari geçim indirimi tutarı (7.209 x % 15)
1.081,35 TL
 Aylık asgari geçim indirimi tutarı (1.081,35 / 12)
90,11 TL
Yukarıdaki örnek hesaplama yöntemine göre, evli çalışanların 2015 yılında aylık olarak yararlanabilecekleri asgari geçim indirimi tutarları, eşin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayıları dikkate alınarak (4 çocuğa kadar) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Çalışanın Medeni Durumu
İndirim Oranı (%)
2015 yılı aylık indirim tutarı (TL)
Bekâr
50
90,11
Evli, eşi çalışmıyor
60
108,14
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu
67,5
121,65
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu
75
135,17
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu
80
144,18
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu
85
153,19
Evli, eşi çalışıyor
50
90,11
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu
57,5
103,63
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu
65
117,15
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu
70
126,16
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu
75
135,17
Boşanmış
50
90,11
Boşanmış, 1 çocuklu
57,5
103,63
Boşanmış, 2 çocuklu
65
117,15
Boşanmış, 3 çocuklu
70
126,16
Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.
Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2015 yılında uygulanacak olan alt ve üst sınırları.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 82. maddesinde günlük kazanç sınırları tanımlanmıştır. Buna göre 5510 Sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak hesaplanmaktadır.
2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30 Aralık 2014 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik aynı tarihte yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2015 yılının ilk 6 aylık dönemi için brüt 1.201,50 TL, ikinci 6 aylık dönemi için ise brüt 1.273,50 TL olarak tespit edildiğini belirtmiştir. Bilindiği üzere geçen yıldan itibaren 16 yaşından büyük ve küçük işçiler için ayrı asgari ücret belirlenmesi uygulamasına da son verilmişti.
Aşağıdaki hesaplamalar, Çalışma Bakanı'nın açıklaması ve Bakanlığın http://www.csgb.gov.tr adresli internet sitesinde duyurulan brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak yapılmıştır. Komisyon kararı sirkülerimizin hazırlandığı tarih itibarıyla Resmi Gazete' de yayımlanmamıştır.
Buna göre sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların,2015 yılında uygulanacak olan alt ve üst sınırları aşağıdaki tablolarda dikkatinize sunulmaktadır:
  1. 01.01.2015-30.06.2015 dönemi
 Alt sınır
Üst sınır
 Günlük kazanç
40,05 TL
260,33 TL
 Aylık kazanç
1.201,50 TL
7.809,90 TL
  1. 01.07.2015-31.12.2015 dönemi
 Alt sınır
Üst sınır
 Günlük kazanç
42,45 TL
275,93 TL
 Aylık kazanç
1.273,50 TL
8.277,90 TL
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi