Facebook Takip edebilirsiniz

9 Ocak 2015 Cuma

Sirküler Rapor Mevzuat 08.01.2015/21-1 (Türmob)

 Sirküler Rapor Mevzuat 08.01.2015/21-1 (Türmob) 
01.01.2015-30.06.2015 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ
  GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA
 HARCIRAH TUTARLARI
 
ÖZET
:
1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre gelir vergisinden istisna harcırah tutarları.
 
Gelir Vergisi Kanununun 24/2'nci maddesinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna olduğu, aşan kısmın ise vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 138 seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına fiili yemek ve yatmak giderleri dışında gündelik de ödendiği takdirde bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır.

Harcırah Kanununun 33'üncü maddesinde yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarının her yıl bütçe kanunları ile tespit olunacağı,  34'üncü maddesinde de yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

6424 sayılı Harcırah Kanunu'na göre 2015 yılında verilecek yurt içi gündelikler 26 Aralık 2014 tarihli ve 29217 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki (H) Cetveli ile belirlenmiştir.

Ayrıca yurt dışı seyahatler için geçerli harcırah tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak yolculuklarda uygulanacak harcırahlar ise en son 1 Ocak 2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7128 sayılı B.K.K. ile belirlenmiştir.

A- Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırahlar
 
Bilindiği üzere, 2015 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

Öte yandan Maliye Bakanlığı 2.Dönem Toplu Sözleşmenin 5'nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "(4)Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde belirler ve duyurur." hükmü uyarınca yayımlamış olduğu 31/12/2014 tarih ve 27998389-010-06-02-[913]-11868 sayılı Genelge ile;

01/01/2015-30/06/2015 döneminde geçerli olmak üzere;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısını(0,079308);
 • memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısını(1,24144);
 • iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısını ise (0,025149);

 olarak belirlemiştir.

Devlet memurlarının aylıklarında meydana gelen bu değişiklik nedeniyle, yurtiçi harcırahlara ilişkin ücret aralıkları da değişmiştir. Buna göre 01/01/2015-30/06/2015 tarihleri arası  geçerli olan ve gelir vergisinden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.
 
01/01/2015 - 30/06/2015 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
Gündeliklerin Tekabül Ettiği                                   Brüt Aylık Tutarı (TL)
Vergiden İstisna               Gündelik Tutarı (TL)
1.994,87 TL ve fazlası
51,50
1.980,59 - 1.994,86 TL arası
43,00
1.806,11 - 1.980,58 TL arası
40,00
1.584,05 - 1.806,10 TL arası
37,50
1.314,01 - 1.584,04 TL arası
33,00
1.314,00 TL ve daha azı
32,00B- Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar
 
6245 Sayılı Harcırah Kanunun 34'üncü maddesine istinaden 01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7128 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile memurlara ödenecek yurt dışı harcırah tutarları 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Buna göre; memur aylıklarının artırılmasından dolayı değişen ücret aralıkları dikkate alınmak suretiyle 01/01/2015-30/06/2015 tarihleri arası gelir vergisinden istisna olacak yurt dışı harcırah tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

01/01/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI
BRÜT AYLIK TUTARLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ GELİR DİLİMİ GRUPLARI VE BU GRUPLAR İÇİN TESPİT EDİLMİŞ OLAN YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI
ÜCRET GURUPLARI
Ülkeler ve Para Birimi
 1. Sütun
III. Sütun
 1. Sütun
 2. Sütun
 3. Sütun
  VII. Sütun
1.994,87 TL ve daha fazla aylık alanlar
1.980,59-1.994,86  TL arasında aylık alanlar
1.901,28-
1.980,58
TL arasında aylık alanlar
1.766,46-1.901,27TL arasında aylık alanlar
1.314,01-1.766,45TL
arasında aylık alanlar
1.314 TL ve daha az aylık alanlar
A.B.D.(A.B.D. Doları)
182
146
124
117
110
93
Almanya     (Euro)
164
131
111
105
99
83
Avustralya   (Avustralya Doları)
283
227
192
181
171
143
Avusturya    (Euro)
166
132
112
106
100
84
Belçika(Euro)
161
128
109
103
97
81
Danimarka (Danimarka Kronu)
1.238
988
838
791
746
627
Finlandiya  (Euro)
148
119
100
95
90
74
Fransa  (Euro)
160
127
108
102
96
81
Hollanda (Euro)
156
125
106
100
94
80
İngiltere(Sterlin)
115
91
78
74
69
59
İrlanda (Euro)
155
124
105
99
94
78
İspanya   (Euro)
158
126
107
101
95
80
İsveç(İsveç Kronu)
1.359
1.085
919
867
819
687
İsviçre (İsviçre Frangı)
283
226
192
181
171
143
İtalya  (Euro)
152
122
104
98
92
77
Japonya     (Japon Yeni)
31.405
25.127
21.235
20.118
18.901
15.914
Kanada     (Kanada Doları)
244
195
165
156
147
125
Kuveyt(Kuveyt Dinarı)
50
40
35
33
31
25
Lüksemburg (Euro)
161
128
109
103
97
82
Norveç   (Norveç Kronu)
1.193
952
808
762
719
604
Portekiz (Euro)
155
124
105
99
93
78
Suudi Arabistan             (Suudi A. Riyali)
617
492
418
395
372
313
Yunanistan     (Euro)
158
126
107
101
95
80
Kosova (Euro)
123
98
83
78
74
63
Diğer AB Ülkeleri   (Euro)
127
101
86
81
76
65
Diğer Ülkeler
 (A.B.D. Doları)
157
125
106
100
95
80


01/01/2015 - 30/06/2015 tarihleri arası vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen yukarıda belirtilen brüt aylık tutarlarının hesabında emsal alınan kadrolar aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.

01/01/2015– 30/06/2015 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Harcıraha Esas Alınacak Sütun
1.994,87 TL ve daha fazlası
II
1.980,59-1.994,86 TL arası
III
1.901,28-1.980,58 TL arası
IV
1.766,46-1.901,27 TL arası
V
1.314,01-1.766,45 TL arası
VI
1.314,00 TL ve daha Azı
VII
 
 
C- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler Ve Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları,  en son 01 Ocak 2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7128 sayılı B.K.K. ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 
GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ
Verilecek Gündelik
Miktarları (TL)
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan
163,25
2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma   Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,   Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M. M.  Genel Sekreterleri,  Başbakanlık Müsteşarı
131,55
3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı,   Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler
114,65
4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;
 
 1. a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar
98,30
 1. b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar
81,90
 1. c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
65,55

Buna göre; 01/01/2015 - 30/06/2015 tarihleri arası kararname eki cetvele göre vergiden istisna olarak verilebilecek gündelikler ile gündelik tutarlarının uygulanacağı brüt aylık seviyeleri aşağıdaki gibidir.

 
Brüt Aylık Seviyeleri
(01/01/2015– 30/06/2015)
Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)
1.994,87 TL ve daha fazlası
131,55
1.980,59 TL - 1.994,86 TL arası
114,65
1.346,13 TL - 1.980,58 TL arası
98,30
1.314,01 TL - 1.346,12 TL arası
81,90
1.314,00 TL ve Daha Azı
65,55
 
 
[Gündelik tutarlarının hesaplanmasında ayrıca kıdem aylığının etkisi için NOT bölümüne bakınız.]

 
D- Gündeliklerin Vergilendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir:


 1. Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı durumlarda bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılması gerekmekte olup, istisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda ise aşan tutar, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulmalıdır.
 2.  
 3. Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku yapılırken, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kurunun esas alınması gerekmektedir.
 4.  
 5. Devlet memurlarına yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için verilen gündelik tutarı %50 zamlı olarak ödendiğinden, istisna harcırahın hesaplanması sırasında bu durumun da dikkate alınması gerekmektedir.
 6.  
 7. Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak hesaplanması gerekmektedir.
 8.  
 9. Devlet memurlarında da olduğu gibi yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının % 40'ını aşması halinde, aşan kısmın % 70'i ayrıca vergiden istisna edilerek ödenebilmektedir.
 10.  
 11. Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödenmesi ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınması halinde ise ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergi matrahına dahil edilerek vergi hesaplanması gerekmektedir.
 12.  
 13. Harcırahın 1/3'ü yatma, 2/3'ü de yemek giderlerine karşılık ödenmektedir.    
 14. Yurt İçi Gündelik Maaş Dilimleri
 15. 01/01/2015 - 30/06/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre Gelir Vergiden İstisna Gündeliklere Tekabül Eden Maaş Dilimlerinin hesaplanmasına ilişkin tablolar aşağıdaki gibidir:
 16. E-Gelir Vergiden İstisna Gündeliklere Tekabül Eden Maaş Dilimleri
 17.  
Sıra No
Ek Gösterge (I)
Gösterge (II)
Maaş Katsayısı (III)
Maaş                       (IV) =[(I)+(II)]*(III)
Taban Aylık            (V) =(1000*1,24144)
Toplam Maaş            (VI)=(IV)+(V)
1
8000
1500
0,079308
753,43
1.241,44
1.994,87
2
8000
1320
0,079308
739,15
1.241,44
1.980,59
3
5800
1320
0,079308
564,67
1.241,44
1.806,11
4
3000
1320
0,079308
342,61
1.241,44
1.584,05
5
915
0,079308
72,57
1.241,44
1.314,01
 
 
 
 
 
 
 
Yurt Dışı Gündelik Maaş Dilimleri
 
Sıra No
Ek Gösterge (I)
Gösterge (II)
Maaş Katsayısı (III)
Maaş                 (IV) =[(I)+(II)]*(III)
Taban Aylık            (V)
=(1000*1,24144)
Toplam Maaş            (VI)=(IV)+(V)
1
8000
1500
0,079308
753,43
1.241,44
1.994,87
2
8000
1320
0,079308
739,15
1.241,44
1.980,59
3
7000
1320
0,079308
659,84
1.241,44
1.901,28
4
5300
1320
0,079308
525,02
1.241,44
1.766,46
5
915
0,079308
72,57
1.241,44
1.314,01
 
 
KKTC için Gündelik Maaş Dilimleri
 
Sıra No
Ek Gösterge (I)
Gösterge (II)
Maaş Katsayısı (III)
Maaş                       (IV) =[(I)+(II)]*(III)
Taban Aylık            (V)
=(1000*1,24144)
Toplam Maaş            (VI)=(IV)+(V)
1
8000
1500
0,079308
753,43
1.241,44
1.994,87
2
8000
1320
0,079308
739,15
1.241,44
1.980,59
3
1320
0,079308
104,69
1.241,44
1.346,13
4
915
0,079308
72,57
1.241,44
1.314,01
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOT :
 
 • 06.1989 tarih ve 20211(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile ek tazminat ödenmesi ile ilgili 375 sayılı K.H.K'nin 20.05.1994 tarih ve 21939(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 527 sayılı K.H.K'nin 28'inci maddesi ile değişik 1'inci maddesinde; devlet memurlarına her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödeneceği; ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamının 500 olarak uygulanacağı ve hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığı miktarının devlet memurların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
 
Kıdem aylığı (personelin hizmet yılı sayısı x 20 x aylık katsayısı) şeklinde hesaplanmakta olup, özel sektör çalışanının gelir vergisinden istisna harcırah tutarının belirlenmesi sırasında kişinin kıdemine göre hesaplanacak söz konusu tutarın yurtiçi, yurtdışı ve KKTC için yukarıdaki tablolarda yer alan brüt aylıklara ilave edilmesi suretiyle o personelin brüt aylık seviyesinin belirlenmesi ve buna göre gelir vergisinden istisna harcırah tutarının tespit edilmesi gerekmektedir. Kıdem aylığı, fiili hizmet süresi daha fazla olsa bile, en fazla 25 yıl için hesaplanacaktır. Örneğin 30 yıllık bir çalışanın gelir vergisinden istisna harcırah tutarının tespitinde yurtiçi, yurtdışı ve KKTC için yukarıda belirlenen brüt aylık seviyelerine 25 x 20x 0,079308 =   39,65 TL ilave edilecektir.

 • Gösterge rakamları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43'üncü maddesi hükmü dikkate alınarak belirlenmektedir.

Saygılarımızla...
 kaynak: http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjJk7aGUUrHiyE8O6ITRZ7mI8VFgrpPqC5CWSYWaPkAU5YEa4JMyEbtv0qrrA3LBjpQ=
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi