Facebook Takip edebilirsiniz

9 Şubat 2015 Pazartesi

Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri

  
Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri

 

Gelir İdaresi'nce verilen özelgelerden özelliği olması nedeniyle seçilmiş olan bir kısmı zaman zaman Vergi Bültenleri' ne konu edilmektedir.
Son zamanlarda verilen özelgelerden önemli bazılarının özeti aşağıda yer almaktadır.
  1. Gelir Vergisi Kanunu 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)'ndan alınan hibeler nasıl vergilendirilir?(26.09.2014 tarih ve 2277 sayılı özelge)
Faaliyetle ilgili olarak KOSGEB'den alınan hibe destek tutarının ticari kazanca dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu destek tutarı ile yapılan harcamalar, niteliğine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.
Çalışanlar adına tahakkuk eden emeklilik taahhütlerinin bireysel emeklilik sistemine aktarılmasında, aktarılan tutarlar nasıl vergilendirilir? (10.04.2014 tarih ve 36 sayılı özelge)
Şirketin çalışanları için oluşturduğu ve "Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine tabi emeklilik taahhütlerinin, hak sahipleri adına nakdileştirilerek bireysel emeklilik sistemine aktarılması işleminde, aktarılan tutarların ücret olarak kabul edilmesi ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında daha önce gider kaydedilmemişse aktarımın gerçekleştiği dönemde kurum kazancınızdan indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar hangi durumlarda GVK 89 md. göre indirim konusu yapılabilir?(27.05.2014 tarih ve 1457 sayılı özelge)
Bağışların tamamının Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinin 7 nci bendi kapsamında gelir vergisi beyannamesinde bildirilen gelirlerden indirilebilmesi için yapılan bağışın;- Anılan maddenin 7 nci bendinin 10 alt bendinde sayılan ve ...... Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen projelere ilişkin olması ve
- Makbuz karşılığında yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, bağış yapacağınız kongrenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi veya desteklenmesinin uygun görülmesi halinde ilgili Bakanlığın destek yazısının da gelir vergisi beyannameniz ekinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Geçmiş döneme ilişkin ödenen ruhsat harcı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir mi?(03.04.2014 tarih ve 94 sayılı özelge)
Faaliyetle ilgili olarak geçmiş döneme ilişkin  ruhsat harçlarının, tahakkuk ettirilerek ödendikleri yıla ait ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.
  1. Kurumlar Vergisi Kanunu 
Belediye tarafından sağlanan bakım ve onarım hizmetlerinden vergi kesintisi yapılır mı?(08.09.2014 tarih ve 33 sayılı özelge)
Malzemesi Belediye tarafından sağlanan kavşakların altyapısında bulunan kabloların hasarının giderilmesi, kavşaklarda sinyal verici ünitelerin ve sinyal direklerinin yıkanması ve boyanması, lambaların değişimi, idare sınırları içinde bulunan mevcut levhaların değişimi, temizliği, tamiratı vb. işler yapım işinden ziyade hizmet işi niteliğinde olup inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilmeyeceğinden, birden fazla takvim yılına sirayet etse dahi söz konusu iş dolayısıyla şirketinize yapılan ödemelerden kurumlar vergisi kesintisi yapılmayacaktır.Bahse konu bakım ve onarım hizmet işlerine ilişkin ödemelerin işin bitim tarihi ile ilişkilendirilmeksizin tahakkuk esası ilkesi çerçevesinde ilgili oldukları hesap dönemi kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
Faaliyeti durdurulan Şirket taşınmazının satılmasından elde edilen kazanç kurumlar vergisinden istisna edilebilir mi?(28.05.2014 tarih ve 1474 sayılı özelge)
1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.6.2.3.4. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması" başlıklı bölümünde, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançların istisna kapsamı dışında olduğu, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabileceği, taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancının ise istisnaya konu edilmeyeceği açıklamaları yer almaktadır.Şirket aktifinde iki tam yıldan fazla süre ile yer alan ancak şirketin faaliyetini durdurma tarihinden itibaren kiraya verilen fabrika binası ve arsasının, bugüne kadar geçen süre zarfında kiralama suretiyle değerlendirilmesi taşınmaz kiralanmasıyla uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, söz konusu taşınmazın satışından elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisi istisnasına konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Kısmi bölünmeye konu edilen iştirak hisseleri yeni bir kısmi bölünmeye konu edilebilir mi?(27.05.2014 tarih ve 1456 sayılı özelge)
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda belirtilen şartlara uygun olarak yapılacak kısmi bölünme işlemi nedeniyle, şirkete ait hisselerin ortaklara verilmesi halinde söz konusu hisselerin iktisap tarihi olarak ortakların şirketin hisselerini iktisap ettikleri tarihin esas alınması gerekmektedir. Ancak, söz konusu kısmi bölünme işlemi sonucunda hisselerin ortakların yerine doğrudan şirkete verilmesi halinde iktisap tarihi kısmi bölünme işleminin gerçekleştiği tarih olarak dikkate alınacaktır.Öte yandan, kısmi bölünme işlemleri neticesinde doğrudan veya ortak olunması nedeniyle şirkete devredilen hisseler, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda belirtilen şartların taşınması halinde kısmi bölünme işlemine konu edilebilecektir.
Müteahhidin kendi hisselerine düşen daireleri üçüncü şahıslara satması durumunda arsa sahibinin vergilendirilmesi nasıl olur?(09.06.2014 tarih ve 352 sayılı özelge)
Kooperatife ait arsayı kat karşılığı müteahhit firmaya vererek kooperatif üyelerinin her biri için bir işyeri veya konut elde edilmesi ve kooperatif muafiyetine ait diğer şartların da varlığı halinde, kooperatif kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır.Diğer taraftan, arsanın tapuda kooperatif adına kayıtlı olmasıyla birlikte müteahhit ile yapılan sözleşme gereği müteahhide bırakılan dairelere tekabül eden kat irtifak payının, kooperatif tarafından müteahhidin belirleyeceği üçüncü kişilere tapuda devir işlemi aslen müteahhidin geliri olacağı ve kooperatif adına gerçek bir satış işlemi oluşturmayacağından; söz konusu satış işlemi kurumlar vergisi muafiyetini etkilemeyecektir.
  1. Damga Vergisi Kanunu 
Resmi daire tarafından yapılacak hakediş ve avans ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlarda damga vergisi aranılır mı?(08.09.2014 tarih ve 33 sayılı özelge)
Resmi daire tarafından yapılacak hakediş ve avans ödemeleri (iş artışına ilişkin tutar dahil) nedeniyle düzenlenen kağıtların, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Çalışanlar adına tahakkuk eden emeklilik taahhütlerinin bireysel emeklilik sistemine aktarılması nedeniyle aktarılan tutarlar nasıl vergilendirilir? (10.04.2014 tarih ve 36 sayılı özelge)
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesi hükümlerine istinaden aktarılan ve ücret olarak kabul edilen tutarlar, söz konusu madde hükümleri uyarınca gelir vergisinden ve aktarma işlemi nedeniyle düzenlenecek kağıtlar da damga vergisinden istisnadır.
  1. Katma Değer Vergisi Kanunu 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınan mobilyaların KDV İstisnasından yararlanması mümkün müdür?(21.07.2014 tarih ve 77 sayılı özelge)
Firma adına düzenlenen teşvik belgesi eki listede yer alan ve hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılan mobilya alımlarının KDV Kanunu'nun 13/d maddesi uyarınca KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.
İhraç kaydıyla teslimde KDV istisnasından yararlanılabilinir mi?(14.04.2014 tarih ve 17 sayılı özelge)
KDV Kanunu'nun 11/1-c maddesi ile ihracatçılara KDV ödemeksizin imalatçılardan mal temin etme imkanı getirilmiş, konuyla ilgili olarak yayımlanan 23, 27, 87, 91 ve 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir.Bu kapsamda imalatçılar tarafından, imal ettikleri mallardan ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV ihracatçılar tarafından ödenmemektedir.
Söz konusu açıklamalara göre, ambalaj maddeleri ve malzemelerinin alımında, tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesi için ihraca konu esas malın da, prensip olarak, tecil-terkin uygulaması kapsamında alınması gerekmektedir. Ancak, tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınmayan (asıl malın tesliminin KDV den istisna olduğu durumlar hariç) ya da işletmede imal edilen ihraca konu ürünlerin ambalajlanmasında kullanılacak ambalaj maddeleri ile malzemelerinin KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında satın alınması mümkün bulunmamaktadır.
İş gücü temin hizmetinin KDV tevkifatı karşısındaki durumu nedir?(21.05.2014 tarih ve 3899 sayılı özelge)
Mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "3.2.5 İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı bölümünde ve 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.3.2.5 bölümünde, yapılan açıklamalara göre, bu Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanacaktır.
- Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.
- Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir. Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.
Yurt dışında mukim sigorta şirketinin geçici süre ile Türkiye'de bulunan sigortalılarına verilen destek hizmetleri ile bu hizmetlere aracılık hizmeti KDV'ye tabi midir?(21.05.2014 tarih ve 1398 sayılı özelge)
- Türkiye'de mukim sigorta şirketince yurt dışında mukim reasürör şirkete ödenen toplam reasüre prim tutarı üzerinden hesaplanan komisyon gelirlerinize yönelik yurt dışında mukim reasürör şirketten alınan komisyon tutarları ile,- Yurt dışında mukim sigorta şirketleri tarafından sigortalanan kişilerin (yurtdışında yerleşik ve yurtdışında sigortalı kişilerin) sigorta kapsamında Türkiye'de aldıkları hizmet bedellerinden ayrı olarak yurt dışındaki asistans şirketlere Şirketiniz tarafından fatura edilen olay ve dosya başı bedellerinin,
hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Belediye tarafından sağlanan bakım ve onarım hizmetleri KDV'ye tabi midir?(08.09.2014 tarih ve 33 sayılı özelge)
Şirket tarafından verilen ve malzemesi Belediye tarafından sağlanan kavşakların altyapısında bulunan kablo hasarlarının giderilmesi, kavşaklarda sinyal verici ünitelerin ve sinyal direklerinin yıkanması ve boyanması, lambalarının değişimi ile idare sınırları içinde bulunan mevcut levhaların değişimi işinin işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilmesi ve bu hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin (9/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.
Maddi zararları güvence altına almak adına tahsil edilen depozito bedelleri KDV'ye tabi midir?(21.07.2014 tarih ve 1907 sayılı özelge)
Maddi hasarları güvence altına alabilmek adına tahsil edilen depozito işleminde, herhangi bir teslim veya hizmet ifası söz konusu olmadığından, bu işlem için düzenlenecek faturada KDV gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.
Yurtdışındaki grup firmasından alınan krediye ait faiz KDV tevkifatına tabi midir?(17.07.2014 tarih ve 41 sayılı özelge)
Yurt dışı grup firmasından alınan kredi ile ilgili işlemler, KDV Kanunu'nun 1/1 inci maddesine göre finansman hizmeti olarak değerlendirilmekte ve bu işlemler nedeniyle hesaplanacak faiz tutarları KDV'ye tabi bulunmakta olup, Kanun'un 9. maddesi gereğince faiz tutarları üzerinden hesaplanan KDV'nin sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.
Türkiye'de yapılan, ancak yurt dışında faydalanılan hizmetler hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilebilir mi?(10.04.2014 tarih ve 12 sayılı özelge)
26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) ve 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde, hizmet ihracında Katma Değer Vergisi İstisnası uygulanabilmesi için;- Hizmetin Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
- Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,
- Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi,
- Hizmetten yurt dışında yararlanılması
şartlarının gerçekleşmiş olması gerektiği açıklanmıştır.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, Türkiye'de yapılan, ancak yurt dışında faydalanılan hizmetler KDV'nin konusuna girmekle birlikte Kanun'un 12/2 nci maddesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla KDV'den istisnadır.
İhracatın arttırılması amacına yönelik yurt içi merkezli firmadan alınan reklam hizmetinin KDV karşısındaki durumu nedir?(04.08.2014 tarih ve 2007 sayılı özelge)
Firma tarafından yurt içinde faaliyet gösteren reklam firmasından, reklam filmi yurt dışında gösterilmek üzere alınan reklam hizmetinin, hizmet yurt içinde verildiğinden ve hizmetten yurt içinde faydalanıldığından hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede, reklam hizmeti bedeli üzerinden genel oranda (% 18) KDV hesaplanarak, reklam hizmetini veren Türkiye'deki firma tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.
Yurtdışı grup şirketi için Türkiye'de yapılan hizmetler hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilir mi?(10.04.2014 tarih ve 33 sayılı özelge)
Yurt dışında mukim grup şirketlerine verilecek yönetim hizmetleri kapsamında marka stratejilerinin oluşturulması, henüz pazarda yer almayan ürünlerin lansman planlarının yapılması, masraf bütçelerinin oluşturulması, pazarlama ekip çalışanlarının yönetilmesi, bölge ülkelerdeki pazar araştırmalarına destek verilmesi, ürün tanıtımında kullanılacak medikal içeriklerin, malzemelerin ve yöntemlerin belirlenmesi, ülkeler arasında koordinasyonun sağlanması, bölgesel kongrelere destek olunması, satış ve pazarlama çalışanlarına eğitimler konusunda destek olunması ile ilgili hizmetler, bu hizmetlerin söz konusu şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin olmaması, diğer bir ifade ile bu hizmetlerden yurt dışında yararlanılması ve diğer şartların da birlikte gerçekleşmesi halinde, KDV Kanunu'nun 11/1-a maddesi kapsamında KDV'den istisna olacaktır.
Para puan kartlarında biriken puanların daha sonraki alışverişlerde kullanılması durumunda iskonto olarak değerlendirilebilir mi?(10.04.2014 tarih ve 42 sayılı özelge)
Şirket tarafından "Kartuş kart" uygulaması kapsamında mal alan tüketicilere kazandırılan puanların bu tüketicilere harcattırılması, tüketici bakımından puan miktarı kadar bedelde bir prim, gelir ve benzeri menfaat etkisi ortaya çıkarmaktadır.KDV Kanunu'nun 25/a maddesi bir teslim veya hizmet bedeline uygulanan iskontonun katma değer vergisi matrahı olan bedelden indirebilmesi için fatura ve benzeri belgede ayrıca gösterilmesini şart koşmaktadır. Kanunun indirimine izin verdiği iskonto satılan malla ilgili olan ve işleme ilişkin belgede gösterilen iskontodur. Dolayısıyla müşterilerin satın aldıkları ürünlerden birikecek olan kartuş kart puanlarını alışverişlerinde indirim olarak kullanmaları, daha önce yapılan alışverişler karşılığı olacağından, söz konusu kart puanla yaratılan menfaat, gelir, prim v.s. gelirler, Kanun'un öngördüğü bir iskonto mahiyetinde değildir.
Bu açıklamalar çerçevesinde, üyelik programı kapsamında müşterilerin kartuş kart puanlarını harcayarak mal teslim almaları halinde, malın gerçek bedeli üzerinden kartuş puan düşülmeksizin KDV hesaplanacağından, söz konusu puan tutarının iskonto olarak değerlendirilerek KDV matrahından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Müteahhidin kendi hisselerine düşen daireleri üçüncü şahıslara satması durumunda  müteahhidin KDV açısından durumu nasıl olur?(09.06.2014 tarih ve 352 sayılı özelge)
Kooperatife ait arsanın müteahhit firmaya işyeri veya konut karşılığı teslimi KDV'ye tabi bulunmakta olup, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarih itibariyle arsanın kooperatifin aktifinde en az iki tam yıl süreyle kalmış olması ve kooperatifin arsa alım satım faaliyetinde bulunmaması halinde arsanın devri işlemi KDV Kanunu'nun 17/4-r maddesi uyarınca KDV'den istisna olacaktır.Söz konusu konutların müteahhit tarafından kooperatife tesliminde ise net alanı 150 m2'ye kadar olan konut teslimleri için %1, net alanı 150 m2 üzerindeki konut teslimleri için %18 oranında katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.
Kooperatif üyelerine yaptığı konut teslimlerinin ise 03.07.2009 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış olması halinde KDV'den istisna olması, 03.07.2009 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış olması halinde ise net alanı 150 m2 altında olan konut teslimlerinin indirimli oranda (%1), net alanı 150 m2 olan konut teslimlerinin ise genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Öte yandan, kooperatif üyeleri dışında üçüncü kişilere yapacağı konut teslimlerinin de genel esaslar çerçevesinde KDV'ye tabi tutulacağı tabiidir.
Fiili teslimden önce fatura düzenlenmesi durumunda KDV iadesi ne zaman talep edilebilir?(07.05.2014 tarih ve 466 sayılı özelge)
İşlemden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır. Bu nedenle, ithalat işlemlerini gerçekleştirerek KDV Kanunu'nun 13/c maddesi uyarınca teslim edilen sondaj boruları için yüklenip indirim konusu yapılamayan KDV'nin iadesinin, en erken malın fiilen teslim edildiği beyan döneminde ve ilgili vergilendirme dönemi için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle talep edilmesi gerekmektedir.
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınacak makina parçalarında KDV istisnası uygulanabilir mi?(09.05.2014 tarih ve 104 sayılı özelge)
Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında yeniden düzenlenen ithal ve yerli makine teçhizat listesinde yer alan malzeme alımlarında, bu malzemelerin Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında yapılacak olan makine imalatında kullanılması şartıyla, KDV istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.
Dahilde İşleme Rejimi kararına istinaden Dahilde İşleme İzin Belgeleri'nin revize işlemlerinin yapılmasına müteakip müeyyide uygulanmaksızın ödenecek gümrük vergisi ve katma değer vergisi indirim konusu yapılabilir mi?(14.07.2014 tarih ve 107 sayılı özelge)
Dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen mallardan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde ödenen KDV'nin, malların serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinin ait olduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.Takvim yılının aşılması halinde ise, Gümrük İdaresine ödenen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün olmayıp, bu tutarlar gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde maliyet veya gider olarak dikkate alınabilecektir.
http://www.ozdogrular.com/content/view/25322/
 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder