Facebook Takip edebilirsiniz

25 Nisan 2015 Cumartesi

SSK’ lı Erkeklere Doğum İzni geldi, AGİ’ de değişiklik yapıldı

 SSK' lı Erkeklere Doğum İzni geldi, AGİ' de değişiklik yapıldı
23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de 6645 No.lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
Söz konusu Kanun ile vergi uygulamaları ve mazeret izinlerine ilişkin yapılan düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu teşkil etmektedir.
 
  1. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasında Yapılan Değişiklik
6645 Sayılı Kanun'un 8 inci maddesiyle, asgari geçim indirimine ilişkin Gelir Vergisi Kanunu'nun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ilk iki çocuk için %7,5" ibaresinden sonra gelmek üzere ", üçüncü çocuk için %10," ibaresi eklenmiştir.
Buna göre asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5 olarak hesaplanacaktır.
Söz konusu düzenleme 1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
 
  1. İndirilecek Giderlere Eklenen Yeni Bent
Aynı Kanun'un 9 uncu maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun İndirilecek Giderler başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
Yeni eklenen bent:
"11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.)."
 
  1. Doğum İzni Süresinin 5 güne Çıkarılması
Aynı Kanun'un 35 inci maddesiyle, 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi "Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri," şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve 65 inci" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Mazeret izni
EK MADDE 2İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.
 
kaynak http://www.ozdogrular.com/content/view/25653/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi