Facebook Takip edebilirsiniz

16 Şubat 2016 Salı

Asgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

EmojiAsgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68inci madde ile getirilen asgari ücret desteğinin uygulama esaslarını düzenleyen 2016/4 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır. Genelgede;

Kapsama giren işyerleri ve sigortalılar,

Teşvikin 2015 yılında veya öncesinde tescilli işyerleri ile 2016 yılında ilk defa tescil edilmiş veya edilecek olan işyerlerindeki uygulama esasları ve teşvikten faydalanma şartları,

Sigorta primlerinin işveren ve sigorta paylarının tamamının Devlet tarafından karşılandığı hallerde teşvikten faydalanma usulleri,

Alt işverenlik hallerinde nasıl yararlanılacağı,

İhale makamlarınca, destekten faydalanan işverenlerin hakedişlerinden yapılacak kesintilere ilişkin esaslar,

Ev hizmetlerinde çalıştırılanların faydalandırılması,

İşyerinin devir, intikal ve adres değişikliği halinde teşvikten faydalanmaya yönelik esaslar,

açıklanmıştır.

Asgari ücretteki artışı işverenler açısından hafifletmek amacıyla getirilen Asgari Ücret Desteği, 6661 sayılı Kanunun 17nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68inci madde düzenlenmişti.

Bu defa, Kanunun yürürlüğe girmesiyle, işverenlerin söz konusu teşvikten nasıl faydalanacaklarına yönelik Genelge de yayımlanmıştır.

1-Kapsama Giren İşverenler

Söz konusu teşvikten faydalanabilecek işverenler; özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin tamamı ile 5018 sayılı Kanun ekindeki II,III ve IV sayılı cetvellerdeki kurum ve kuruluşlar olarak belirlenmiştir.

2- Kapsama Giren Sigortalılar

Teşvik kapsamına sadece haklarında uzun vadeli sigorta kollarından bildirim yapılan sigortalılar girmektedir. Bu bağlamda sosyal güvenlik destek primine tabi 4-a sigortalıları için bildirimi yapılan günler destek kapsamında bulunmamaktadır. Hangi belge türlerinden yapılan bildirimlerin kapsamda olduğu SGK genelgesi ekinde yayımlanmıştır.

3- 2015 Yılı veya Öncesinde Tescil Edilen İşyerleri Açısından Teşvik Unsurları

2016 yılından önce tescil edilmiş olan işyerleri açısından, 2015 yılının aynı ayında SPEK tutarı 85 Lira ve altında Kuruma bildirimi yapılan gün sayısının 3,33 Lira ile çarpılması sonucu bulunacak tutar 2016 yılının aynı ayında faydalanılabilecek maksimum teşvik tutarı olacaktır.

4- 2015 Yılı veya Öncesinde Tescil Edilen İşyerleri Açısından Faydalanma Şartları

2016 yılından önce tescilli olup, uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi bulunan işyerlerinin teşvikten faydalanabilmesi için;

- 2016 yılı için aylık prim hizmet belgelerinin zamanında verilmesi,

- 2016 yılında çalıştırdığı sigortalıların SPEK tutarlarını eksik bildirmemesi,

Şartları sağlanmalıdır.

5- İlk Defa 2016 Yılında Tescil Edilmiş Olan İşyerleri Açısından Teşvik Unsurları

Kurumda ilk defa 2016 yılında tescil edilmiş işyerleri açısından ise uzun vadeli sigorta kollarından prime esas kazancı alt ve üst sınır arasında bildirilmiş olan tüm sigortalıların prim günleri destek kapsamında sayılmaktadır. Bu kapsamdaki işyerleri açısından 85 Lira sınırı uygulanmamakta, prime esas kazanç tavanına kadar yapılan tüm bildirim günleri 3,33 Lira ile çarpılmak suretiyle teşvik tutarı hesaplanmaktadır.

6- İlk Defa 2016 Yılında Tescil Edilmiş Olan İşyerleri Açısından Faydalanma Şartları

1 Ocak 2016 tarihinden sonra tescil edilmiş olan işyerleri açısından faydalanma şartları;

- Aylık prim hizmet belgelerinin zamanında verilmesi,

- Cari dönem primlerinin zamanında ödenmesi,

- Kuruma prim aslı, gecikme zammı-cezası ile idari para cezası bulunmaması

- 2016 yılı için kayıtdışı sigortalı çalıştırmaması ve bildirimi yapılan sigortalıların fiilen çalıştırılması,

- SPEK'in eksik bildirilmemesi,

Gerekmektedir.

7- Diğer Teşviklerle Birlikte Uygulanması

Asgari ücret desteği işverenin faydalanmakta olduğu tüm teşviklerden sonra tahakkuk eden bir prim ödemesi olması halinde, bu tutar üzerinden mahsup yapılarak uygulanacaktır.

8- Alt İşverenlik İlişkisinde Uygulama

Alt işverenin 2015 yılında da tescilli olması halinde 85 Liralık prime esas kazanç kriterine göre, 2016 yılında tescil edilmiş veya edilecek olması halinde de SPEK kriteri olmaksızın, yukarıda açıklanan aynı usullerle teşvikten faydalanacaktır.

Ancak, alt işverenin söz konusu teşvikten faydalanmasına engel bir hal olması halinde asıl işveren de teşvikten faydalanamayacaktır.

9- İhale Makamlarınca Hakedişlerden Kesinti Yapılması

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için asgari ücret desteği kapsamında Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecektir.

10- Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanlardan Faydalanma

Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde hizmetli çalıştıranlar da aynı şartlarla teşvikten faydalanabilecektir.

11- İşyerinin Devir-İntikal ve Adres Değişikliği Hallerinde Teşvikten Faydalanması

İşyerinin devir ve intikal etmesi hallerinde yeni işyeri dosyası tescil edilmemekte, sadece işveren bilgileri değişmektedir. Dolayısıyla bu durumlarda, işyeri aynı koşullarla teşvikten faydalanabilecektir.

Adres değişikliği hallerinde ise işyerinin farklı müdürlük bölgelerine naklinde veya başka bir ile taşınmasında yeni işyeri dosyası tescil edilmekle birlikte bu durumda da gerekli kodlamanın yapılmasıyla işyerinin söz konusu destekten faydalanmaya devam edeceği kabul edilmektedir.

12- Yürürlük ve Faydalanma

Asgari ücret desteğinden 1 Ocaktan itibaren faydalanmak mümkün olacaktır.

Ancak uygulaması, teşvikten faydalanılacak ayı takip eden ayın primlerinin ödenmesi sırasında tahakkuk eden primlerden mahsup yöntemiyle olacağından, ilk uygulaması Mart/2016 döneminde Şubat ayı primlerinin ödenmesi sırasında olacaktır.

İşverenlerin söz konusu teşvikten faydalanabilmek için herhangi bir başvuru yapmalarına veya ayrı bir kanun numarası ile APHB göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

13- Dikkat Edilecek Hususlar

İşverenlerin teşvikten faydalanmak amacıyla muvazaalı işlemler yapmaları halinde,

Sigorta primine esas kazancı eksik bildirmeleri halinde,

Kayıtdışı sigortalı çalıştırdıklarının veya Kuruma sigortalı olarak bildirdikleri sigortalının fiilen çalışmıyor olması halinde,

Söz konusu destekten faydalanamayacaklardır.

Ayrıca, söz konusu destekten şartları olmadığı halde faydalanılması halinde, faydalanılan aylardaki destek işverene borç olarak yansıtılacağından söz konusu aylarda diğer teşviklerde aranan borcu olmamak şartı kaybedilmiş olacaktır. Bu hallerde, destekten yersiz faydalanılan aylar için diğer teşvik tutarları da gecikme zammı ve cezasıyla birlikte geri alınacaktır.SGK'nın 2016/4 sayılı Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

CELAL ÖZCAN , BİLGÜTAY YAŞAR / VERGİ PORTALİ

ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}BLOG: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi