Facebook Takip edebilirsiniz

24 Şubat 2016 Çarşamba

Gümrük Vergisinden Muaf Hızlı Kargo Gönderilerinde KKDF Tahsil Edilebilir Mi?

Gümrük Vergisinden Muaf Hızlı Kargo Gönderilerinde KKDF Tahsil Edilebilir Mi?

İletişim olanaklarının gelişmesi ile birlikte; gerek şahıslar gerekse şirketler internet sitelerinden online alışveriş yapabiliyor, önemli kargolar birkaç gün içerinde ithal edilebiliyor. Hızlı kargo kapsamındaki ticaretin artması bir yönüyle gümrük uygulamalarını, diğer yönüyle ithalde tahsil edilen vergileri yakından ilgilendiriyor.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, hızlı kargo kapsamında olup da 75 Euro'dan az olan eşyalar gümrük vergisinden istisna edilmiştir. Bu kapsamdaki eşyaların ithalatında, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi de tahsil edilmemektedir.

Hızlı Kargo Kapsamında Vadeli Olarak İthal Edilen Hızlı Kargo Gönderilerinden KKDF Tahsil Edilebilir mi? 

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) 12.05.1998 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 88/12944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir. Karar'ın üçüncü maddesinde yer alan ödeme şekillerine tabi ithalatlarda fon kesintisi yapılmaktadır. Bu ödeme şekilleri aşağıdaki gibidir.

Kabul Kredili Ödeme, mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir. Başka bir ifade ile kabul kredisi satılan malın bedelinin bir poliçeye bağlandığı vadede satıcıya ödendiği bir ödeme şeklidir.

Vadeli Akreditif Ödeme, ithalatçı ve ihracatçı arasında yapılan sözleşme uyarınca mal bedelinin ithalatçı tarafından ödenmemesi durumunda ithalatçının bankasının bu ödemeyi garanti altına aldığı ödeme şeklidir.

Mal mukabili ödeme, ihracatçı firma ihracat bedelini tahsil etmeden eşyaları ithalatçı firmaya göndermekte ve ithalat konusu eşyalara ilişkin ödeme ithal anından sonra gerçekleşmektedir. Mal mukabili ödeme şeklinde alıcı minimum risk almaktadır.

Yukarıda yer alan ödeme şekilleri ile yapılan ithalatlarda % 6 oranında KKDF tahsil ediliyor.

2014/6852 sayılı Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar ile ithalde tahsil edilen KKDF'nin noksan ödenmesi durumunda, Gümrük Kanunu kapsamında cezai işleme tabi tutulacağı düzenlenmiştir. 

10 Nisan 2015 tarih ve  2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birçok ithal girdisinin vadeli ithalatında uygulanan KKDF oranı sıfıra çekilmiştir. Bu tarihten sonra Karar kapsamında yer alan eşyaların vadeli ithalatında fon tahsil edilmemektedir. 

KKDF'ye ilişkin kısa açıklamalarımızdan sonra, ilk sorduğumuz soruya gelelim: ''Gümrük Vergisinden Muaf Hızlı Kargo Gönderilerinde KKDF Tahsil Edilebilir mi?''. Şirketiniz adına gelen ve Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi uyarınca gümrük vergisinden muaf olan hızlı kargo gönderilerinden KKDF tahsil ediliyor.

Diğer yandan, Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değeri 75 Euro'yu geçmeyen hızlı kargo gönderilerinden gümrük vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilmiyor.

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 16.12.2014 tarihli  özelgesinde, hızlı kargo gönderileri Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden istisna edilmiş olsa bile, bedelin ithalat aşamasından sonra transfer edilmesi durumunda KKDF'nin tahsil edileceği belirtilmiştir.* 

Açıklamalarımız ışığında, özetle gümrük vergisinden muaf hızlı kargo gönderilerinin (2015/7511 sayılı BKK kapsamı dışındaki eşya için) vadeli ithalatında KKDF tahsil edilecektir.

Son sözümüz; vadeli olarak gümrük vergisinden muaf hızlı kargo ithal eden şirketler, gönderiniz üzerinden gümrük vergisi tahsil edilmemesi KKDF tahsil edilmeyeceği anlamına gelmiyor...

* "(…) Mezkûr Tebliğin 3'üncü maddesinde "Fon'a Kesinti Yapılmayacak Krediler" düzenlenmiş olup, söz konusu maddede Gümrük Kanununun 167'nci maddesi kapsamında ithal edilen eşyanın fon kesintisinden muaf olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Buna göre, KKDF'nin Gümrük Kanunu'nun 3'üncü maddesi kapsamında mali yük olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, (...)'nin gümrük vergilerinden muaf tutulan söz konusu vadeli ithalatları üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir (...)" 
 
HAKAN UÇAK / KPMGVERGİ

ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}BLOG: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi