Facebook Takip edebilirsiniz

5 Şubat 2016 Cuma

LİMİTED ŞİRKET KARAR ÖRNEKLERİ ( LTD ŞTİ KARAR ÖRNEKLERİ)


LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIM KARAR ÖRNEĞİ

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYENİN NAKİT OLARAK ARTIRILMASI KARAR ÖRNEĞİ

 

Karar Tarihi           :

Karar sayısı           :

Konu                      :

Başkan                   :

Üyeler                    :

 

 

 Genel Kurulumuz şirket merkezinde  toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ:

Şirketin sermayesi her biri…………… TL Kıymetinde ........................ paya ayrılmış ..................Türk Lirası

olup bunun,

...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................

...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................'na aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.Nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (….) ilan maddesine göre yapılır.

 

Ortak   (T.C.Kimlik No)                                        Ortak   (T.C.Kimlik No)                                        Ortak   (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza                                               İsim-İmza                                                              İsim-İmza

 

 

 

Not : Kararlarda ortakların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları)   belirtilecektir.

 

 

LİMİTED ŞİRKETİN SERMAYE ARTTIRIMINDA NAKİT VE GAYRİMENKULÜN SERMAYE OLARAK KONULMASI KARAR ÖRNEĞİ

 

Karar Tarihi           :

Karar sayısı           :

Konu                      :

Başkan                   :

Üyeler                    :

 

 

 Genel Kurulumuz şirket merkezinde  toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ:

Şirketin sermayesi her biri………….TL kıymetinde ........................ paya ayrılmış ..................Türk Lirası

olup bunun,

...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................

...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................'na aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.Nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (….)ilan  maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin ……………………. TL.'si …… İli …….İlçesi ……… Mevkii ……… Ada ……… Pafta ……… Parselde ……………. adına kayıtlı gayrimenkulün  ayni olarak sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır.Sermayeye konulan gayrimenkulun değeri ……… Asliye Ticaret Mahkemesinin ……… tarih ve ……… sayılı mahkeme kararı ve ………. Tarih ve …… sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

 

 

Ortak   (T.C.Kimlik No)                                        Ortak   (T.C.Kimlik No)                                        Ortak   (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza                                               İsim-İmza                                                              İsim-İmza

 

 

 

Not : Kararlarda ortakların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları)   belirtilecektir.

 

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE NAKİT VE  DEĞER ARTIŞ FONU'NUN SERMAYEYE İLAVE EDİLMESİ KARAR ÖRNEĞİ

 

Karar Tarihi           :

Karar sayısı           :

Konu                      :

Başkan                   :

Üyeler                   

 

 

 Genel Kurulumuz şirket merkezinde  toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ

Madde ……….

Şirketin sermayesi her biri ....................... TL. kıymetinde..................... paya ayrılmış …..……………… TL.'den ibarettir.

Bundan

ORTAĞIN                            HİSSE                        HİSSE TUTARI (TL.)

ADI-SOYADI                       ADEDİ         TOPLAM
...........................                    ............                   ........................

...........................                    ............                   ........................

...........................                    ............                   ........................

aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………TL.'si tamamen ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin .......maddesi gereğince yapılır. Nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

Bu defa artırılan sermayenin ………………………TL.'si nakdi, ………………………..TL.'si ise Değer artış fonundan karşılanmıştır.Değer Artış Fonu ………… Yeminli Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.

 

Ortak   (T.C.Kimlik No)                            Ortak   (T.C.Kimlik No)                                                    Ortak   (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza                                               İsim-İmza                                                              İsim-İmza

 

NOT: Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yolu ile sermaye artırılamaz.

 Bu fonlarla birlikte aynı anda ve aynı oranda taahhüt yolu ile sermaye artırımı yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

ŞİRKET KARININ SERMAYEYE İLAVESİ KARAR ÖRNEĞİ

Karar Tarihi           :

Karar sayısı           :

Konu                      :

Başkan                   :

Üyeler                   

 

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde  toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

YENİ ŞEKLİ

Madde ……….

Şirketin sermayesi her biri ....................... TL. kıymetinde..................... paya ayrılmış ………………… TL.'den ibarettir.

Bundan

 

ORTAĞIN                            HİSSE                        HİSSE TUTARI (TL.)

ADI-SOYADI                       ADEDİ         TOPLAM
...........................                    ............                   ........................

...........................                    ............                   ........................

...........................                    ............                   ........................

aittir.

 

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………TL.'si tamamen ödenmiştir.

Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin (..... )ilan maddesi gereğince yapılır. Bu defa artırılan ……………………………TL.'si ............ yılına ait şirket geçmiş yıl karından karşılanmış olup bu kar ………… Yeminli (Serbest Muhasebeci) Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ,Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.

 

Ortak   (T.C.Kimlik No)                                        Ortak   (T.C.Kimlik No)                                        Ortak   (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza                                               İsim-İmza                                                              İsim-İmza

Not : Kararlarda ortakların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları)   belirtilecektir.

GAYRİMENKUL SATIŞ KARININ SERMAYEYE İLAVESİ KARAR ÖRNEĞİ

Karar Tarihi           :

Karar sayısı           :

Konu                      :

Başkan                   :

Üyeler                   

 

 

Genel Kurulumuz şirket merkezinde  toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

YENİ ŞEKLİ

Madde ……….

Şirketin sermayesi her biri ....................... TL. kıymetinde..................... paya ayrılmış …………………… TL.'den ibarettir.

Bundan

ORTAĞIN                            HİSSE                        HİSSE TUTARI (TL.)

ADI-SOYADI                       ADEDİ         TOPLAM
...........................                    ............                   ........................

...........................                    ............                   ........................

...........................                    ............                   ........................

aittir.

 

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………TL.'si tamamen ödenmiştir.

Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ..... maddesi gereğince yapılır. Bu defa artırılan sermayenin ……………………TL.'si Gayrimenkul satış karından teşekkül etmiş olup bu kar ………… Yeminli Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.

 

Ortak   (T.C.Kimlik No)                                        Ortak   (T.C.Kimlik No)                                        Ortak   (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza                                               İsim-İmza                                                              İsim-İmza

 

Not : Kararlarda ortakların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları)   belirtilecektir.

LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYENİN ORTAKLAR HESABINDAN KARŞILANMASI  KARAR ÖRNEĞİ

 

Karar Tarihi                           :

Karar sayısı                           :

Konu                                      :

Toplantıya Katılanlar            :

 

 Genel Kurulumuz şirket merkezinde  toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin …………………TL den ……………………TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

YENİ ŞEKLİ:

 

MADDE ……

Şirketin sermayesi her biri…………… TL Kıymetinde ........................ paya ayrılmış ..................Türk Lirası

olup bunun,

...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................

...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................'na aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………TL'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan ……………… TL. 'si  Ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır.  Bu Tutar Yeminli (Serbest Muhasebeci) Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ,Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.

 

 

Ortak   (T.C.Kimlik No)                                        Ortak   (T.C.Kimlik No)                                        Ortak   (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza                                               İsim-İmza                                                              İsim-İmza

 

 

 

Not : Kararlarda ortakların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları)   belirtilecektir.

Not   :  Sermaye arttırımı ortak alacaklarından karşılanıyorsa Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir.

 


ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}BLOG: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi