Facebook Takip edebilirsiniz

5 Şubat 2016 Cuma

ŞİRKET AMAÇ VE KONU : GIDA , İNŞAAT , MAKİNE SANAYİ


GIDA ,İNŞAAT , MAKİNE SANAYİ 

 

AMAÇ VE KONU:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.


1-GIDA    :


a)      Her türlü gıda maddelerini almak, satmak ,imalatını,ithalatını ve ihracatını yapmak, ilgili  gıda maddelerini paketlemek için gerekli tesisler kurmak, devir almak,devretmek, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.

b)      İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak, pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan fabrika, imalathane, satış mağazalarını açmak ve işletmek, devir almak,devretmek, kiralamak ve kiraya vermek.

c)      Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.

d)      Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak,satmak imalatını ,ithalatını ve ihracatını yapmak.

e)      Gıda Temizliği ve hijyeni ile ilgili maddeleri almak, satmak,imalat,ithalat ve ihracatını yapmak

f)        Her türlü yaş, kuru ve konserve  sebze ve meyve almak, satmak,imalat, ithalat ve ihracatını yapmak

g)      Her türlü içecek,meşrubat,maden suyu,memba suyu imalatını, alım ve satımını ithalatını ve ihracatını yapmak

h)      Çay,şeker,et ve et ürünleri,süt ve süt ürünleri imalatını , alım ve satımını ithalatını ve ihracatını yapmak

i)        Her türlü hayvansal gıda maddelerinin imalatını, alım ve satımını,ithalatını ve ihracatını yapmak

j)        Her türlü bahçe ve süs bitkileri ile sebze ve meyvelerin alım ve satımını ,ithalatını ve ihracatını yapmak, yetiştirilmesi için seralar kurmak , işletmek devir almak ve devretmek.

k)      Her tür balık üretimi,alım ve satımı,ithalat ve ihracatını yapmak bu amaçla yapılacak yetiştiricilik için karada,akarsuda,gölde,gölette ve denizde tesisler kurmak . işletmek, devir almak ve devretmek.

l)        İşyeri dışında mallarının ticaretini yapmak üzere nakil vasıtaları satın almak,satmak , servis ağları kurmak, işletmek, bu amaçla nakil  vasıtaları kiralamak ve kiraya vermek

m)    Şirket konusu ile ilgili gerek resmi kurumlara gerekse özel şahıslara açılmış ihalelere katılmak teminat vermek verilmiş teminatları geri almak.

n)      Şirket konusu ile ilgili düzenlenen fuar ve sergilere iştirak etmek

 

       Yukarıdaki konularla ilgili yetkili satıcılık ve distribütörlükler almak, satış mağazaları, satış galerileri, yetkili ve özel bakım onarım ve montaj  servisleri açmak, işletmek, tesislerini inşa etmek, devralmak, devretmek, kiralamak veya kiraya vermek.

 

2- İNŞAAT

a)      Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek.

b)      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek. satmak ve kiraya vermek.

c)      Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıları her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

d)      Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

e)      Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri ile ilgili tesisleri yapmak,satmak,kiraya vermek,işletmek devir almak ve devretmek.

f)        Her türlü dekorasyonla ilgili olarak: spor salonlarının saha çizimi, her tür bina ve işyerlerinin boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, her tür halı, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı imalat ve tadilat işlerini yapmak.

g)      İşyeri dışında mallarının ticaretini yapmak üzere nakil vasıtaları satın almak,satmak , servis ağları kurmak, işletmek, bu amaçla nakil  vasıtası kiralamak ve kiraya vermek.

h)      Yurt içinde ve dışında her türlü arsa arazi bina daire villa işyerleri ve tesis alım satımı kiralama ve kiraya verme emlak ve gayrimenkul alınıp satılması emlak alana ve satana aracılık etmek bunlar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek ve ettirmek

i)        Şirket konusu ile ilgili gerek resmi kurumlara gerekse özel şahıslara açılmış ihalelere katılmak amacıyla  teminat vermek verilmiş teminatları geri almak.


3-MAKİNE

a.       Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını , tamir ve montaj servisini kurmak ve işletmek, devretmek , devralmak , ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.

b.      Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını alımını,satımını , tamir ve montaj servisini kurmak,işletmek, devretmek , devralmak,ithalatını, ihracatını  ve dahili ticaretini  yapmak.

 

c.       Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek,alımını,satımını,ithalat ve ihracatını yapmak tamir ve montaj servisini kurmak ve işletmek, devretmek, devralmak.

d.      Bilumum elektrikli - elektronik makine ve aletlerin üretimi alımını,satımını ithalatını ve ihracatını  yapmak, tamir ve montaj servisini   kurmak ve işletmek. devretmek, devralmak.

Şirket yukarıdaki amaç ve konularına ulaşmak için

 

1.      Çalışma alanına giren her türlü yerli ve yabancı ,resmi ve özel kuruluşlara ,şirketlere her şekil ve surette katılabilir,onlarla işbirliği yapabilir ve bu konularda yeni şirketler kurabilir.

2.      Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan her türlü nakdi ve ayni kredi temin edebilir.Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve hakları aracılık yapmamak şartı ile iktisap etmek ,işletmek ,gerektiğinde almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayri menkuller üzerinde şirket üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.

3.      Konusunun sınırları içersinde kalmak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkul alır ,satar, kiraya verebilir veya donatarak işletebilir.

4.      Tasarruf ve temellüke dair bütün mamulleri yapabileceği gibi bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

5.      Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki veya hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.

6.      İç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.Aval ve kefalet kredileri alabilir.Gerektiği takdirde şirketin gayri menkullerini ipotek edebilir, teminat olarak gösterebilir.

7.      Şirketin alacakları için lehine her türlü ipotek alabilir veya kaldırabilir.                

8.      Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, acente'sini açabilir ,bu firmalarla ilgili acentelik, ve mümessillik konusunda anlaşma yapabilir.

9.      Yukarıda fıkralarda yazılı işlerle ilgili olarak şirket,yurt içinde ve yurt dışında ihalelere iştirak edebilir.

10.  Gayri menkuller üzerinde inşaat , teminat ipoteği tesis edebilir , intifa , sükna hakları tesis edebilir , kat irtifakı veya kat mülkiyeti verebilir , kaldırabilir.

11.  Şirket bu maksatla gayrimenkul satın alabilir. Gayri menkuller ile ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirketin sahip olduğu veya olacağı gayri menkuller (arsalar) üzerine inşaat yapabilir , yaptırabilir , bunları gerektiğinde satabilir. Bu gayri menkuller arsa veya arazi ise bunların parselasyonunu  ifraz ve tevhit işlemlerini , irtifak , cins tashihi işlemini yapabilir ve kat mülkiyetini tesis edebilir.

12.  Şirketin iştigal mevzuu içinde her türlü makine, araç, gereç, nakil vasıtaları, hammaddeler ve işletme malzemelerini yurt içinden ve yurt dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.                    

13.  Gerekli izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, marka ve Know-How, ihtira beratı satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, gerektiğinde bunları kısmen ve tamamen başkalarına devredebilir.

14.  Konusu ili ilgili şirketlere ortak olabilir,Yeni Şirketler kurabilir. Gerektiğinde  sahip olduğu hisse senetlerini aracılık yapmamak şartıyla satabilir.

15.  Amaç ve mevzu dahilinde konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlardan Yeni Türk Lirası ve döviz olarak borç ve kredi alabilir.Bunlarla ilgili olarak taşınır ve taşınmaz mallarını teminat verebilir, ipotek edebilir.


Faaliyet konuları ile ilgili veya diğer konularda Ticaret sicil memurluğundan izin alınarak ve ortakların oybirliği ile o işleri de yapmak.

Şirket,bu maksat ve gayelerinin gerçekleşmesi için yukarıda belirtilen işletme konusunun çerçevesi içinde kalarak bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.Şöyle ki ;


1-     Şirket, amaç ve konusunun tahakkuku zımnında borçlanabilir,bu cümleden olmak üzere ,kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir ve hatta şirket gayri menkullerini ipotek edebilir. Üçüncü şahısların mal varlıklarını şirket borçları için ipotek olarak teminat dahil gösterebilir.Şirket adına kayıtlı menkul ve gayri menkullerini rehin edebilir.İpoteklerin terkinini talep edebilir ve ilgili yabancı sermaye mevzuatına göre bu konulara uygun olarak ve ilgili mercilerden gereken izni almak koşulu ile dış kredi temin edebilir, ortaklıklar kurabilir şirket alacakları ile ilgili olarak borçlulardan her türlü teminatı rehin ve ipotek dahil talep edebilir,alabilir, gereğinde bu ipotekleri fek edebilir,alacaklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.

Şirket, adımıza kayıtlı gayri menkullerimizi bankalar ve kredi kuruluşları tarafından, şirketimiz lehine açılmış ve açılacak krediler ile verilmiş ve verilecek teminat mektupları, kefalete dayalı taahhütlerimiz ve her ne sebepten olursa olsun, doğmuş ve doğacak borçlarımızın ve taahhütlerimizin teminatını teşkil etmek üzere ipotek edebilir.

Şirket adımıza kayıtlı gayri menkullerimizi bankalar ve kredi kuruluşları tarafından , üçüncü şahıslar veya şirketler lehine açılmış ve açılacak krediler ile verilmiş ve verilecek teminat mektupları ,kefalete dayalı taahhütleri ve her ne sebepten olursa olsun , doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere banka veya kredi kuruluşları lehine ipotek ettirebilir ve müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefalette bulunabilir.

2-     Şirket amaç ve konusunun icap ettirdiği bilcümle menkul ve gayri menkuller  temekkül edebilir,bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunabilir.Bu kabil malları başkalarından kiralayabileceği gibi ,malları satın alabilir,gereğinde inşa ettirebilir, başkasından bu maksatla kiralayabilir,bu maksatla başkasına kiraya verebilir. Gereğinde onarır,genişletebilir ve satabilir.

3-     Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunun hükümleri dahilinde tahkim sözleşmeleri yapabilir.

4-     Şirket iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair muamelatı intaç edebilir.Bu cümleden olmak üzere ,özellikle patent, ihtira beratı, marka , knowhow gibi sınai hakları iktisap edebilir.Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir,bu gibi hakları icabında devredebilir veya devren ahardan iktisap edebilir.İlgili yasa ve mevzuatların öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

5-     İthal edilen veya yurt içinden temin edilen bilcümle mamulleri toptan veya perakende satabilir.Bunların satışını temin için gerekli komisyonculuk , mümessillik , distribütörlük sözleşmeleri akdedebilir.İhracata ilişkin bilcümle muameleyi yapabilir.

6-     Şirket , amaç ve konusunun ve bunların tahakkuku  için  gerekli görülen ve konusuna giren her türlü mamul, ve yarı mamul ,hammaddeyi ithal ve ihraç edebilir.

7-     Şirketin iktisadi teknik amaç ve konusunun icap ettirdiği bilcümle sınai ve ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı ,hakiki ve hükmi şahıslara mevzuat dahilinde süreli ve süresiz her neviden ortaklık tesis edebilir.Bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapabilir ve şirket denetiminde her türlü kefalet altına girebilir.

8-     Şirkete ait gayri menkullerin hak ve hisseleri tevhit, ihdas , ifraz , taksim işlemlerini yapmaya , tapuda tescil işlemlerini yaptırmaya , evrakını imzalamaya , bu işlemlerden evvel veya sonra dilediği kısımlarını ilgili belediyeye veya diğer alakalı makamlara yol veya yeşil saha olarak bedelli veya bedelsiz olarak terk etmeye , terk takrirlerini vermeye, bu işlerle ilgili olarak gerekli her türlü işlemi takip ve neticelendirmeye, bilumum evrak ve belgeyi imzalamaya, bu husustaki tapu işlemlerini, ruhsat alma işlemlerini yaptırabilir.


ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}BLOG: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi