Facebook Takip edebilirsiniz

5 Mart 2016 Cumartesi

e-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesinde Son Durum ve KDV Boyutu

e-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesinde Son Durum ve KDV Boyutu

Bu yazımızda elektronik fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi ve KDV boyutuna ilişkin olarak yayımlanmış en son düzenlemeleri ele alacağız.
 
14.12.2012 tarihinde yayımlanan 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin ''5.4'' bölümünde; 

"Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır."

hükmü geçerliydi.

421 Seri No.lu Tebliğ, elektronik fatura düzenlemesi gerektiği halde düzenlemeyen firmalara ilişkin regülasyonu esas aldığından, şirketlerin elektronik fatura düzenlemesi gerektiği halde kağıt ortamında fatura düzenlediği sonradan anlaşılan firmalardan alınan kağıt ortamında düzenlenen faturaların geçerli olup olmayacağı konusu uzun süre tartışma konusu olmuştur. 

e-Faturaya İlişkin 14.12.2012 Tarihinde Yayımlanan 421 Sıra No'lu VUK Genel Tabliği'nden Sonraki Gelişmeler

Yukarıda bahsettiğimiz 421 Sıra No.lu VUK Tebliği'nin yürürlükten kaldırılmadan önceki "5.4" bölümünde yer alan hükümleri 04.04.2015 tarihinde yayımlanan 448 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kaldırılmıştır.
 
Aynı Tebliğ'in; "Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar" başlıklı 5'inci bölümünde;

"Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır."  

hükümleri yer almaktayken, bu kısım 448 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 04.04.2015 tarihinden itibaren kaldırılmış ve "9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler" başlıklı bölümü yeniden düzenlenerek;


"Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu'nda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır."' hükmüne yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca elektronik bir belge niteliğinde olan elektronik faturanın taraflarca düzenlenme ve alınma mecburiyeti bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu'nda ve diğer vergi kanunlarında faturaya ilişkin olarak yer alan hükümler elektronik fatura için de geçerlidir.

Buna ilave olarak; Vergi Usul Kanunu'nun 231. maddesinde faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin;
 
​faturalarını kağıt ortamında değil mutlaka elektronik ortamda düzenlemeleri,

kendilerine gönderilen e-faturaları almaları,

kağıt ortamında düzenlenen faturaların "hiç düzenlenmemiş" sayılmayacağı en son geçerli yasal düzenlemedir.

Bu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

e-Fatura Yerine  Kağıt Fatura Düzenlenmesinin KDV Boyutu

Konuya ilişkin son durumda Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 24.11.2015 tarih 41931384-105 [Mük.257-2014-11]-73 sayılı özelgesi ile  Elektronik fatura yerine kağıt fatura alınması durumunda, faturanın gider olarak dikkate alınması ve Katma Değer Vergisi'nin indirimi konusunda açıklamalar yapılmıştır. Özelge'ye bakacak olursak; 

Elektronik fatura düzenlenmesi gerektiği halde kağıt ortamında fatura düzenlenmiş olması, Vergi Usul Kanunu'nda öngörülen ceza hükümlerinin uygulanmasını gerektirmekle birlikte; fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının yapılmadığı anlamına gelmeyeceğinden, mal teslimi veya hizmetin ifa edilmiş olması ile Katma Değer Vergisi açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. 

Ayrıca fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik bulunan ve karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş ve maliyete dahil edilecek mahiyette olmaması durumunda da faturaya konu tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi ve faturada gösterilen Katma Değer Vergisi'nin 29. maddede belirtilen şartları taşıması şartıyla, sözkonusu KDV'nin indirim olarak dikkate alınması Vergi Usul Kanunu'nun 3. maddesi gereğidir.

Bu nedenle; vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olduğundan; gerçek bir işleme (mal teslimi veya hizmet ifası) dayanan harcamaların elektronik ortamda düzenlenen fatura yerine kağıt ortamında düzenlenen fatura ile tevsik edilmesinin, Vergi Usul Kanunu'nda öngörülen cezai hükümlerin uygulanması haricinde safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasına ve faturada gösterilen ve KDV Kanunu'nun 29. maddesinde belirtilen şartları taşıyan KDV'nin indirimine engel olmadığı tabiidir.

Özetle…

Elektronik fatura düzenlenmesi gerekirken kağıt fatura düzenlenmesi halinde söz konusu fatura gider olarak dikkate alınabilecek ve Katma Değer Vergisi indirim konusu yapılabilecektir. 

Diğer yandan; asıl belge olan elektronik faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemiş olması nedeniyle, özel usulsüzlük cezası kesileceğini de hatırlatmak isteriz. 

Bora Yargıç


ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}  BLOG1:Sosyal Güvenlik (SGK) Mesleki Paylaşım Platformu
                                                 BLOG 2: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi