Facebook Takip edebilirsiniz

11 Mart 2016 Cuma

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ 1 nisan son gün

 

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ

(456-467  NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

 

 

SUNUŞ

 

Değerli Üyemiz,                                                                     11/03/2016

 

Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında ve el ile yapılan işlemler artık elektronik olarak yapılmaktadır.

 

Tebligat, vergilendirme sürecinin önemli bir parçasıdır,  tebliğde  yapılan bir hata vergilendirme sürecini tamamen etkiler ve vergi kaybına yol açar. Vergi Usul Kanunu'na göre, vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden evraklar, adresleri bilinenlere posta vasıtasıyla, bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ edilir. Bundan böyle tebligatlar elektronik ortamda yapılacaktır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname, E-Yoklama uygulamasından sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı tebligatları 01/01/2016 tarihinden itibaren "Elektronik" olarak yapacağını 27/08/2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel Tebliği açıklamıştır.

 

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı 29/12/2015 gün ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 467 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile uygulama için müracaat tarihini   01/NİSAN/2016 olarak yeniden belirlemiştir.

 

Müşterilerinizin ileride cezalı duruma düşmemesi için bağlı oldukları vergi dairelerine müracaatları sağlanarak gerekli işlemlerin bir an önce  yapılması gerekir.

 

Genel Tebliğin uygulaması ile ilgili rehberi hazırlayan Sayın Metin BAŞER'e teşekkür ederim.

 

Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla,

Dr. Yahya ARIKAN Başkan


YASAL DAYANAK:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde;

 

"Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Maliye Bakanlığı yukarıdaki yetkisini 27/08/2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı  456   Seri Numaralı Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliğ ile kullanmıştır.

 

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı 29/12/2015 gün ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 467 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile uygulama için müracaat tarihini 01/NİSAN/2016 olarak yeniden belirlemiştir.

 

Söz konusu tebliği ile Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

 

 

ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER:

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir.

 

 

Bu Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir

 

A) - Kurumlar vergisi mükellefleri

 

B)-Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle , gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

 

C)- İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

 

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINIR :

A)-KURUMLAR VERGİSİ Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi


Kurumlar vergisi mükelleflerinin 01 NİSAN 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

Bunun  için  "Elektronik  Tebligat  Talep  Bildirimi  (Şirketler  ve  Diğer  Tüzel     Kişiler

 İçin)"ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

 

Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

 

01/NİSAN 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır.

 

B)- GELİR VERGİSİ Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi  Edinmesi

Gelir   vergisi   mükellefleri   de   01.04.2016   tarihine   kadar   "Elektronik   Tebligat Talep

 Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)" ni (EK:2) GİB WEB SAYFASINDAKİ internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

 

GİB İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup  bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

Bu işlem için ;

 

GİB  , İnternet Vergi Dairesi Bölümünden  E-Tebliğat Girişinden  GERÇEK KİŞİLER  İçin

T.C. kimlik ile giriş menü sıralarını takip ederek  sisteme E- Tebligat Müracaat ve Ek -2 Formu sistemden girerek onay yapmaları durumunda , Vergi dairesinden şifre almadan 456. VUK Genel tebliğ yükümlülüklerini gerine getirmiş sayılır.

 

ŞİFRE ALMAK İSTEYEN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

 

Gerçek kişiler İSTERLERSE aşağıdaki işlemleri yapmak  suretiyle  de  vergi dairesinden şifre ve parola ALABİRLER

 

Gelir vergisi mükellefleri , söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

 

Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.

 

Yeni mükellefiyet tesis ettiren Gelir Vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği "Elektronik Tebligat Talep


 Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)"ni (EK:2) bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN MESLEK MENSUPLARIMIZIN DURUMU :

 

GİB / İnternet Vergi Dairesi/Kullanıcı girişi menüsündeki bilgilerin yazılması (e- Beyanname göndermede kullanılan  şifre ve parola)  ile sisteme girilecek sistemdeki E-Tebligat müracaat formu doldurulacak ve sisteme kayıt yaptırabileceklerdir. Elektronik ortamda sisteme kayıt olan meslek mensuplarımızı ayrıca KAĞIT ORTAMINDA VERGİ DAİRESİNE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEZ.

 

 

İNTERNET VERGİ DAİRESİ KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRESİNE NASIL SAHİP OLUNACAK ?

Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.

 

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi  olanlar;

 

Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunanların (kdv iade işlemleri ve diğer işlemlerde kullandıkları )    , EK1 formunda yer alan;

 

"Daha önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle, şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum." kutucuğu işaretlemeleri durumunda, aynı kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmaları mümkün olacaktır.

 

ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE MUHATABINA İLETİLMESİ:

213 sayılı VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrak, İdarece elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

 

Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır.

 

İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler (GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ) ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişeceklerdir.


Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınacak olup talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır.

 

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ :

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.

 

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır.

 

Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re'sen kapatılır.

Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

 

 

CEZA HÜKÜMLERİ  VE DİĞER KONULAR :

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.

 

Ceza uygulaması sonrasında re'sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır.

 

Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.

 

Kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.

 

Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.04.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır.

Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilir.


KEP   (KAYITLI      ELEKTRONİK      POSTA   )   SİSTEMİ   İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

Yukarıda açıklamasını yaptığımız Elektronik Tebliğat sistemi VERGİ Kanunlarını uygulamalarına yöneliktir.

 

 

Vergi İdaresinin Mükellefler yapacağı tebligatlar Bu sistemin yürürlüğe girmesi ile elektronik olarak yapılacaktır.

 

KEP Uygulaması ise;      Tebliğat  kanunu  ve  başta  TTK  olmak  üzere Vergi Hukuku dışındaki işlemler için kullanılır.

 

Bu  durumda  Kep  olan    Mükellefler  ;  Vergi  ile  ilgili Tebligatları alabilmeleri       için mutlaka elektronik tebligat için ayrıca parola ve şifre edinmeleri gerekir.

 

Sonuç olarak KEP uygulaması ile bu sistemin ilişkisi yoktur.


 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


 

ELEKTRONİK TEBLİGAT TALEP BİLDİRİMİ (ŞİRKETLER VE DİĞER TÜZEL KİŞİLER İÇİN)


EK: 1


 

 

 

 

........................................................................ Vergi Dairesi Başkanlığı/Müdürlüğü'ne

 

 

Kurum Kanuni Temsilcisinin/Vekilinin

Adı, Soyadı

 

Adı, Soyadı

 

Vergi Kimlik Numarası/

T.C. Kimlik Numarası

 

Vergi Kimlik Numarası/ T.C. Kimlik Numarası

 

Cep Telefonu 1

 

Cep Telefonu 1

 

Cep Telefonu 2

 

Cep Telefonu 2

 

e-mail Adresi

 

e-mail Adresi

 

İmza

 

İmza

 

 

Kurum Kanuni Temsilcisinin/Vekilinin

Adı, Soyadı

 

Adı, Soyadı

 

Vergi Kimlik Numarası/

T.C. Kimlik Numarası

 

Vergi Kimlik Numarası/ T.C. Kimlik Numarası

 

Cep Telefonu 1

 

Cep Telefonu 1

 

Cep Telefonu 2

 

Cep Telefonu 2

 

e-mail Adresi

 

e-mail Adresi

 

İmza

 

İmza

 

 

KURUM BİLGİLERİ

Vergi Kimlik Numarası

 

Unvanı

 

Kuruluş Yeri

 

Kuruluş Tarihi

 

Ticaret Sicil Numarası

 

Tescil Tarihi

 

Telefon Numarası

 

Mersis Numarası

 

E-posta Adresi

 

Faks Numarası

 


Adres

 

Diğer İletişim Bilgileri

 


 

 

Elektronik tebligat sisteminin kullanımına ilişkin olarak;

-         Internet ortamında elektronik tebligat alma ve bilgileri sorgulama işlemleri için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen, istenildiğinde değiştirilebilecek olan kullanıcı kodu ve kişisel şifrenin gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, korunması ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılması gibi sorumlulukların tarafıma ait olduğunu,

-         Başkanlığın elektronik tebligata ilişkin olarak sunduğu altyapı ve yazılım sistemlerini zarara uğratacak, güvenliğini zedeleyecek veya sağlıklı çalışmasının engelleyecek hususların oluşmaması için Başkanlık tarafından belirlenecek her türlü teknik ve idari önlemin alınacağını,

-         Herhangi bir aksaklık olmaması için bütün tedbirleri alacağımı, buna rağmen oluşan ihtilaflarda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan kayıtların esas alınacağını,

-         Unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve kişisel şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından hiç bir şekilde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sorumlu olmadığını kabul ediyoruz.

-         Yukarıda  beyan  edilen  kişisel  bilgilerin  ve  diğer  bilgilerin  doğruluğunu  ve  ekte  yer alan

………………..tarihli belge ile …………….adına temsile yetkili olduğumu beyan ederim.

 

Daha önceden İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle; şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.

 

Yetkili Kişinin Adı Soyadı/Kaşe; Tarih:

İmza:

 

 

 

EK:( Formu imzalayan kişinin yetkili olduğuna dair belgeler ile imza sirküleri ek yapılacaktır.)


 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


 

ELEKTRONİK TEBLİGAT TALEP BİLDİRİMİ (GERÇEK KİŞİLER İÇİN)


EK: 2


 

 

........................................................................ Vergi Dairesi Başkanlığı / Müdürlüğü'ne

 

 

MÜKELLEF BİLGİLERİ

T.C. Kimlik Numarası

 

Vergi Kimlik Numarası

 

Adı

 

Soyadı

 

Doğum Yeri

 

Doğum Tarihi

 

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

Cep Telefonu

1.

2.

E-posta Adresi

1.

2.

Adres

 

Diğer İletişim Bilgileri

 

İMZA

 


 

Elektronik tebligat sisteminin kullanımına ilişkin olarak;

-          Internet ortamında elektronik tebligat alma ve bilgileri sorgulama işlemleri için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen, istenildiğinde değiştirilebilecek olan kullanıcı kodu ve kişisel şifrenin gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, korunması ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılması gibi sorumlulukların tarafıma ait olduğunu,

-          Başkanlığın elektronik tebligata ilişkin olarak sunduğu altyapı ve yazılım sistemlerini zarara uğratacak, güvenliğini zedeleyecek veya sağlıklı çalışmasının engelleyecek hususların oluşmaması için Başkanlık tarafından belirlenecek her türlü teknik ve idari önlemin alınacağını,

-          Herhangi bir aksaklık olmaması için bütün tedbirleri alacağımı, buna rağmen oluşan ihtilaflarda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan kayıtların esas alınacağını,

-          Unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve kişisel şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından hiç bir şekilde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sorumlu olmadığını kabul ediyoruz.

-          Yukarıda beyan edilen kişisel bilgilerin ve diğer bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim.

 

Daha önceden İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle; şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.

 

Adı Soyadı: Tarih: İmza:


 


ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}  BLOG1:Sosyal Güvenlik (SGK) Mesleki Paylaşım Platformu
                                       BLOG 2: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi