Facebook Takip edebilirsiniz

28 Nisan 2016 Perşembe

Kamu Alacağında Zaman Aşımı Düzenlemesi

Kamu Alacağında Zaman Aşımı Düzenlemesi 

 Kamu alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse, zaman aşımına uğrayacak. İflas erteleme kararı üzerine, hiçbir takip yapılamayacak ve daha önce başlamış takipler duracak.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, 'Tahsilat Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talep eden borçlulara; belgeleri başvuracakları vergi dairesi tarafından, kapsama giren vergi türleri açısından bağlı olunan veya daha önce mükellefiyet kaydı bulunan vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak verilecek.

BEŞ YIL

Kamu alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse, zaman aşımına uğrayacak. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zaman aşımı hükümleri saklı tutulacak. Zaman aşımından sonra mükellefin razı olarak yapacağı ödemeler kabul olunacak. Özel kanunlarında Tahsili Emval Kanunu'na göre takip edileceğine dair hüküm bulunan ve sözleşmeye dayanan alacakların, zaman aşımı süresinin tespitinde de 5 yıllık sürenin esas alınması gerekecek. 

Bütün kamu alacaklarının (para cezaları hariç) zaman aşımının tayininde, vade tarihinin rastladığı takvim yılını takip edecek olan takvim yılının başı esas alınacak. 

HİLELİ İFLAS

Borçlunun yabancı memlekette bulunması, hileli iflas etmesi veya terekenin tasfiyesi dolayısıyla zaman aşımının işlememesi halinde, süre sebeplerin kalktığı günün bitmesinden itibaren başlayacak. Takip edilen kamu alacaklarının tahsil zaman aşımının işlememesini sağlayacak şekilde özel kanunlarda düzenleme yer alabilecek. İflas erteleme kararı üzerine, borçlu aleyhine ilgili kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacak. Daha önce başlamış takipler duracak, takip muamelesiyle kesilebilen zaman aşımı ve hak düşüren müddetler işlemeyecek. 

ADLİ PARA CEZALARI

Adli para cezalarıyla ilgili zaman aşımı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde 10 yıl ancak, fiili işlediği sırada 12 yaşını geçmiş 15 yaşını doldurmamışlar hakkında 10 yıllık sürenin yarısının, 15 yaşını geçmiş 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ise 10 yıllık sürenin üçte ikisinin geçmiş olması halinde ceza infaz edilemeyecek. Türleri başka cezaları içeren hükümlerin de en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmeyeceğinden, adli para cezalarının zaman aşımına uğrayıp uğramadığı bu hükümlere göre tespit edilecek. Ayrıca adli para cezalarının zaman aşımının tayininde adli para cezasına hükmedildiğine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği gün esas alınacak. Mahkumiyet hükmünün infazı için hükümlüye yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zaman aşımını kesecek. Adli para cezalarının zaman aşımının tespitinde, tahsil zaman aşımını kesen haller ile tahsil zaman aşımının işlememesi hallerinin de dikkate alınması gerekecek. Adli para cezalarına ilişkin tahsil zaman aşımını kesen bir halin mevcut olması durumunda yeniden işleyecek zaman aşımı süresi ilgili kanun kapsamında belirlenecek.

KAMU BORÇLULARI

İflasına karar verilen kamu borçlusu hakkında kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılan tasfiye sonucunda, kamu alacağının tahsil edilememesi halinde aciz vesikasının düzenlendiği tarihten itibaren 20 yıl geçtikten sonra bu alacak zaman aşımına uğrayacak. Dolayısıyla, tahsil dairelerinin bu hususu dikkate alarak kamu alacağının zaman aşımına uğrayıp uğramadığını tespit etmeleri gerekecek. Zaman aşımına uğramış kamu alacaklarının terkin işlemleri alacaklı kamu idarelerince, ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak. Zaman aşımına uğramış olan amme alacaklarının kayıtlardan silinebilmesi, bu konuda yetkili makamdan alınacak izne bağlı olacak.

ABD MENŞELİ PAMUK İTHALATINA ÖNLEM

Ekonomi Bakanlığınca ABD menşeli "karde edilmemiş veya penyelenmemiş" pamuk ithalatında dampinge karşı kesin önlem alınması kararlaştırıldı.

Ekonomi Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu, zararı ortadan kaldıracak daha az oranlı bir önlem uygulanmasının uygun olacağı değerlendirildi.

Bu kapsamda ABD menşeli söz konusu ürünün ithalatında CIF bedeli ithalatta malın bedeline, sigorta ve taşıma giderlerinin de eklenmesiyle oluşan fiyat) yüzde 3 dampinge karşı önlem uygulanacak. Ayrıca, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong menşeli "Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları" için uygula-nan dampinge karşı önlemlerin devam etmesi de kararlaştırıldı.

İTO

28.04.2016

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi