Facebook Takip edebilirsiniz

4 Mayıs 2016 Çarşamba

Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar


Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar


Mükelleflerce mayıs ayında yerine getirilmesi gereken bir takım yükümlülükler mevcuttur. Bu sirkülerimizde; vergi levhası alma zorunluluğu, yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının bildirimleri ve diğer bazı yükümlülüklere ilişkin özet açıklamalara yer verilmektedir.


A. Vergi Levhası Alma Zorunluluğu 
Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK' un 5 inci maddesinde yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar." ibaresi "levhayı almak zorundadırlar." şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır.
Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak, mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.
Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra mükellefler, her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi levhasını almak zorundadırlar.
Vergi levhası almak ve bulundurmak zorunda olan mükelleflerin vergi levhalarını, 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir.


Yazdırılan vergi levhaları iş yerlerinin;
 •  Merkezlerinde,
 • Şubelerinde,
 • Satış mağazalarında,
 • Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
 • Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)
yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulundurulacaktır.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408)
B. Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (Resmi Gazete: 17/06/2003; 25141) ile bu Kanun kapsamında çıkarılan ve 3 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değiştirilen "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği" (R.G: 20/08/2003; 25205) gereğince, yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgilerini söz konusu yönetmelik ekindeki formları doldurarak, gerekli belgelerle 31 Mayıs 2016 tarihine kadar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne / Ekonomi Bakanlığı'na göndermeleri gerekmektedir.


Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin;

1.   Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler başlıklı 5 inci maddesinde, Yabancı şirket ve şubelerinin, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılacak bildirimleri ve süreleri açıklanmıştır. Buna göre;

a)  Kanun kapsamındaki Yabancı Sermayeli Şirketlerin yönetmelik ekinde yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu" nu (Ek 1) yıllık bazda doldurarak bilanço ve gelir tablosu ile birlikte en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

b)  Yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu" nu (Ek 2) ödemeyi izleyen en geç 1 ay içinde,

c)  Hisse değişikliklerini ise, "Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu" nun (Ek 3) hisse değişikliğini müteakip en geç 1 ay içinde,

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir.

2.  İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümler başlıklı 8 nci maddesi hükmüne göre:

 • Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye'de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde yönetmelikte belirtilen sürelerde (5 yıl veya 10 yıl) sonuçlandırabilecektir.
 • Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmayacaktır.
 • Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe ileteceklerdir.
 • İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, sirküler ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu' nu ve ekli belgelerini Ekonomi Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarınınsüre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilecektir.

3.  Kanun kapsamında olmayan yerli sermayeli şirketlerin bildirim yükümlülüklerinin doğması durumunda verilmesi gereken formlar:

Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde; Ek-3: "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" doldurulup, işlemin gerçekleştiği tarihi takiben en geç 1 ay içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne bildirim yapılır.
Konuya ilişkin mevzuata aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


C. Diğer Bazı Hususlar

Mükellef bilgileri bildirimi uygulamasına, 17 Ocak 2015 tarihli ve 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile son verildiğinden, bundan böyle Mükellef bilgileri bildirimi verilmeyecektir.

31 Mayıs 2016 tarihi sonuna kadar;

 • Emlak Vergisi, işyerleri ve su tüketim bedeli ile birlikte tahsil edilmeyen konutlar için Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemesi,
 • Veraset ve İntikal Vergisi 1. taksit ödemesi

yapılacaktır. http://www.verginet.netULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}  BLOG1:Sosyal Güvenlik (SGK) Mesleki Paylaşım Platformu
                                                 BLOG 2: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ 
                                                Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi